Förskola och skola

Det finns flera kommuner i landet som driver särskilda verksamheter för barn med språkstörning.

Det kan exempelvis vara språkförskolor, språkklasser eller språkspår. De flesta barn går dock i sin hemskola i en klass integrerat med andra barn. För mer information om särskilda verksamheter kontakta din kommun eller Specialpedagogiska skolmyndigheten på www.spsm.se.

Språkförskolor

Mer information om språkförskolor Sverige finns på Språkförskoleföreningens webbplats www.sprakforskola.se.

Specialskolan Hällsbo

Den statliga specialskolan Hällsbo finns för elever med grav språkstörning. Det är en nationell specialskola som tar emot elever från hela landet. Det finns ett elevboende för de elever som inte kan dagpendla.

Hällsboskolan drivs av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, och finns idag på två platser, i Stockholm och i Umeå. Hällsboskolan i Stockholm har verksamhet på skolområdet Campus Konradsberg på Kungsholmen för årskurs 1-10 samt i Mälarhöjden. I Umeå är verksamheten på Västangårds skola i Umeå för år 1-6 samt år 7-10.

Det är föräldrar som gör ansökan till specialskolan.

Mer information om Hällsboskolan finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida www.spsm.se

Riksgymnasium i Örebro

I Örebro finns ett riksgymnasium för döva och hörselskadade där också elever med grav eller generell språkstörning går. I slutbetänkandet av utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (Sydhoffutredningen), finns ett förslag om att Örebro kommun får ett formellt uppdrag att ordna utbildning för elever med grav språkstörning. I praktiken innebär det att en verksamhet som har bedrivits under lång tid får officiell status.

Mer information om Riksgymnasiet finns via Örebro kommuns webbplats (länk).

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (www.spsm.se), arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. De ger stöd i form av bland annat specialpedagogisk rådgivning, specialpedagogisk utredning, information och utbildning till personal och arbetar på uppdrag av skolverksamheter.

SPSM har en tjänst ”Fråga en rådgivare” där det går att få svar på frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Tjänsten vänder sig i första hand till personal inom utbildningsverksamheter men även anhöriga kan skicka en fråga.

SPSM har särskild information och material om språkstörning. Materialet riktar sig främst till pedagoger men är även användbart för föräldrar i kontakt med förskola och skola.
www.spsm.se/funktionsnedsattningar/sprakstorning/
Material hos SPSM

Länk information om språkstörning på SPSM webbplats

SPSM har tagit fram ett studiepaket kring språkstörning med filmer och bra material kring språkstörning i skolan. Länk till Studiepaket språkstörning

Skolverket

Skolverket är en myndighet som styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete. Syftet är att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

På Skolverkets webbplats finns sidor som riktar sig till elever och föräldrar med information om vad som gäller i skolan www.skolverket.se/elever-och-foraldrar

Skolverket har tagit fram en broschyr för föräldrar som har barn i skolan. Broschyren går igenom de insatser skolan kan sätta in som extra anpassningar och särskilt stöd. Broschyren heter ”Stödinsatser i skolan – Vad behöver jag som förälder veta?” och finns att ladda ner på Skolverkets webb www.skolverket.se.

Nya betygskriterier Lgr 22

Hösten 2022 började den nya läroplanen Lgr22 att gälla. Läroplanen innehåller nya kursplaner och betygskriterier. Det finns inga övergångsregler utan den nya läroplanen gäller direkt.

De ändrade kursplanerna är tänkt att vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Fokus för undervisningen ska vara ämnets syfte och centrala innehåll. Lgr 22 ska bidra till högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen. Eleverna ska ges chans att få mer tillförlitliga och rättvisande betyg.

Här är de huvudsakliga förändringarna:

  • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
  • Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare.
  • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner.
  • Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
  • Det som tidigare kallades kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, Lgrsär22, Lgrspec22 och Lgrsam22 har bytt namn till betygskriterier, men har samma innehåll. I kursplanerna för lågstadiet och för ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan har kunskapskrav bytt namn till kriterier för bedömning av kunskaper.
  • Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
  • Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det specifika med varje skolform är tydligare.
  • Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden.

Information om lgr22 är hämtad från Skolverket. Läs mer här Länk till information om läroplanen 2022, Lgr22

Skollogopeder

Skollogopeder är en växande yrkeskår som ofta arbetar nära elever i undervisning samt med mindre grupper. Flera av skollogopederna föreläser, bloggar, lägger ut bilder på Instagram med inspirerande tips.

Medlemstidningen Afasi har skrivit flera artiklar om skollogopedernas arbete. Logoped-Julia har hållit flera föreläsningar i Talknuten Östra. Länk till Logoped-Julias blogg

Logopedförbundet har tagit fram riktlinjer till skollogopeder i pedagogisk verksamhet. Länk till Riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet

Arbete med påverkan

Afasiförbundet/Talknuten arbetar för att påverka för ökad kunskap och bättre förutsättningar för barn och unga med språkstörning/DLD i förskola, skola och gymnasium. Vi sitter med i Funktionsrätt Sveriges skolkluster. Vi är även representerade i samråd på Skolverket, SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten och MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Vi svarar på vissa remisser och skriver debattinlägg se www.afasi.se/press

Vill du lämna medskick eller veta mera? Kontakta Linda Bergfeldt på Afasiförbundet/Talknutens kansli e-post: linda.bergfeldt@afasi.se eller mejla talknuten@afasi.se