Barnkonventionen

Talknuten arbetar utifrån FN:s barnkonvention och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s Konvention om barnets rättigheter

eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen utgår från att barndomen har ett värde i sig och att barn är en utsatt grupp i samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd. Barnkonventionen består av 54 artiklar som bygger på fyra viktiga principer:
-Att barnet har rätt till likvärdiga villkor
-Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
-Att barnet har rätt till liv och utveckling
– Att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Barnombudsmannen (BO) är den statliga myndighet som har till uppgift att ta tillvara på barns och ungdomars rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen. Barnombudsmannen arbetar på ett övergripande plan och ingriper inte i enskilda fall.

Barnkonventionen finns att läsa i sin helhet på Barnombudsmannens hemsida www.barnombudsmannen.se.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Talknuten arbetar även utifrån FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vår utgångspunkt är att alla, barn som vuxna, ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

Konventionen som antogs av Sveriges riksdag 2008 innebär att staten ansvarar för att konventionen förverkligas på alla samhällsnivåer, nationellt, regionalt, inom landstingen och inom alla kommunerna. Konventionen kan användas som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att människor med funktionsnedsättning ska få sina mänskliga rättigheter uppfyllda.

Hos Myndigheten för delaktighet (MFD) som är den myndighet som samordnar, påskyndar och följer upp funktionshinderspolitiken, finns information om konventionen att hämta och beställa. Den finns även i Lättläst på hemsidan www.mfd.se.