Vi påverkar

Afasiförbundet arbetar intressepolitiskt på riks-, läns, och lokalnivå för att förbättra situationen för personer med afasi och språkstörning.

Åren 2022-2024 prioriteras arbetet utifrån tre övergripande områden:
• rätten till rehabilitering
• rätten till digital delaktighet
• rätten till skola och utbildning

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Barnkonventionen.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar.

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten är Afasiförbundets verksamhet kring frågor som rör barn, unga och vuxna med språkstörning och deras anhöriga eller närstående.

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt till forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder.