Att vara anhörig

En anhörig kan vara exempelvis en maka, make, partner, sambo, särbo, ett syskon, en vän eller en granne till en person med språkstörning/DLD.

Anhörig eller närstående

Anhöriga eller närstående? Båda begreppen används för att beskriva personer som stå nära en person med funktionsnedsättning. Det kan vara en maka, make, partner, sambo, särbo, ett syskon, en vän eller en granne.
Afasiförbundets styrelse fattade 2014 beslut om att använda anhörig istället för närstående eftersom Socialstyrelsen definierat om begreppet så att närstående kan betyda den som är vårdtagare. Anhörig fick med deras definition samma vidare betydelse som närstående-begreppet tidigare hade haft, det vill säga att en anhörig även kan vara till exempel en granne eller vän som står nära. Socialstyrelsen har dock fortsatt själva att använda både anhörig och närstående om den som står nära en person med exempelvis funktionsnedsättning, vilket gjort båda begreppen otydliga.

Medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning. Afasi är en funktionsnedsättning som uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Anhörig-skapet ser olika ut, och ställer olika krav, beroende på om det är en ett barn, en unga vuxen, en vuxen eller äldre person som har språkstörning eller afasi. Barn kan också vara anhöriga. Gemensamt för många anhöriga är att de bär ett stort ansvar för någon som behöver stöd.

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA)

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) har bra filmer för olika typer av anhöriga.

Anhöriga till äldre
www.anhoriga.se/anhorigomraden/anhoriga-till-aldre/

Anhöriga till barn med flerfunktionsnedsättning
www.anhoriga.se/anhorigomraden/flerfunktionsnedsattning/

Barn som är anhöriga
Barn som är anhöriga www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/
Opratat – filmer och information till föräldrar och syskon till barn och unga med funktionsnedsättning www.anhoriga.se/opratat/

E-tjänster och ny teknik för anhöriga
www.anhoriga.se/anhorigomraden/anhoriga-till-aldre/viktiga-omraden/e-tjanster-och-ny-teknik-for-anhoriga/

Anhörigutbildningar på webben
www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbutbildningar/