Att vara anhörig och förälder till ett barn med funktionsnedsättning kräver många gånger en stor arbetsinsats. Språkstörning/DLD gör att barnet behöver mycket stöd och det är naturligt att barnet blir i fokus.

Viktigt ha tid för sig själv

Föräldraskapet till ett barn med språkstörning/DLD kan ta väldigt mycket tid, kraft och ork. Många föräldrar till barn med språkstörning/DLD vittnar om att det är svårt att få tid för sig själv, vila och tid egna intressen.

Ett tips är att om möjligt schemalägga egen tid. Boka in tid för träning/promenad, körsång, skrivtid, träffa vänner eller vad du tycker om att göra.

Ibland är det inte möjligt att boka in egen tid. Försök då att aktivt ta mikropauser i vardagen för att hitta tid små stunder av andrum. Lägg in stunder av vila mellan din aktiva tid.

Vad säger lagen om anhörigstöd?

Sedan 2009 finns en bestämmelse i socialtjänstlagen som handlar om stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Bestämmelsen lyder enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen – Personer som vårdar eller stödjer närstående:

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas.

Stöd kan sökas av landsting och kommun

Kommuner och landsting är skyldiga enligt lag att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vilket stöd de ger varierar från landsting till landsting och kommun till kommun på grund av det lokala självstyret. Det finns ingen absolut rättighet att få en insats, utan en bedömning av de individuella behoven görs i kommunen av exempelvis en biståndshandläggare.

I kommunerna finns ofta föräldrastöd och resursteam som ger råd och stöd till familjer. Det kan se lite olika ut hur det är organiserat. Det finns också anhörigkonsulenter som ger stöd till anhöriga. Titta på kommunens webbplats vad de har att erbjuda för stöd till föräldrar. Afasiförbundets verksamhet Talknuten erbjuder genom sina föreningar samtalsgrupper och föreläsningar för föräldrar.

Habiliteringscenter

Inom landstingen finns habiliteringscenter som ger råd, stöd och behandling till barn, ungdomar, vuxna och anhöriga till vissa målgrupper som har funktionsnedsättning. De flesta habiliteringsverksamheter inom landstingen har inte språkstörning som en målgrupp de arbetar med och ger då inte heller stöd till anhöriga. Ta kontakt med habiliteringscenter inom ditt landsting och undersök om ditt barn med språkstörning tillhör habiliteringen och om ni kan få stöd.

Omvårdnadsbidrag via Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag är ett stöd för föräldrar som behöver vårda ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Föräldrar som har barn med språkstörning har möjligheten att ansöka om omvårdnadsbidrag. Mer information om omvårdnadsbidrag finns på särskild sida på Försäkringskassans webbsida

Merkostnadsersättning för barn via Försäkringskassan

Merkostnadsersättning är ett stöd till föräldrar för de merkostnader du har till följd av ditt barns funktionsnedsättning. Mer information om merkostnadsersättning finns på särskild sida på Försäkringskassans webbsida

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

På nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) finns stödmaterial till anhöriga.
Länk till Nationellt kompetenscenter för anhöriga

1177 – Vårdguiden

På 1177.se finns information samlad över det anhörig- eller föräldrastöd som finns i kommuner och regioner www.1177.se

Bildstöd

Logopeder hjälper till att ge tillgång till bildstöd men det finns också sidor med bildstöd där anhöriga själva ladda ner och göra bildstöd.

Länk till bildstod.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (www.spsm.se), arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. De ger stöd i form av bland annat specialpedagogisk rådgivning, specialpedagogisk utredning, information och utbildning till personal och arbetar på uppdrag av skolverksamheter.

SPSM har en tjänst ”Fråga en rådgivare” där det går att få svar på frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Tjänsten vänder sig i första hand till personal inom utbildningsverksamheter men även anhöriga kan skicka en fråga.

SPSM har särskild information och material om språkstörning. Materialet riktar sig främst till pedagoger men är även användbart för föräldrar i kontakt med förskola och skola.
www.spsm.se/funktionsnedsattningar/sprakstorning/
https://webbshop.spsm.se/arbeta-med-sprakstorning-i-forskola-och-skola/

Länk information om språkstörning på SPSM webbplats

SPSM har tagit fram ett studiepaket kring språkstörning med filmer och bra material kring språkstörning i skolan. Länk till Studiepaket språkstörning

Skolverket

Skolverket är en myndighet som styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete. Syftet är att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

På Skolverkets webbplats finns sidor som riktar sig till elever och föräldrar med information om vad som gäller i skolan www.skolverket.se/elever-och-foraldrar

Skolverket har tagit fram en broschyr för föräldrar som har barn i skolan. Broschyren går igenom de insatser skolan kan sätta in som extra anpassningar och särskilt stöd. Broschyren heter ”Stödinsatser i skolan – Vad behöver jag som förälder veta?” och finns att ladda ner på Skolverkets webb www.skolverket.se.