Socialt samspel

Förutom allt som man ska lära sig under lektionerna i skolan så handlar skolan också mycket om socialt samspel.

Språket är ett verktyg både i inlärningen men även när vi ska prata, diskutera, leka och umgås med andra. Om man har språkstörning/DLD så kan de språkliga svårigheterna även märkas i det sociala samspelet och påverka kamratrelationer.

Ofta svårt delta på lika villkor

Det kan vara svårt att delta i samtal och förstå vad sägs. Många med språkstörning/DLD har svårt att förstå ironi och sådant som sägs “mellan raderna”. Det är också svårt att förstå vad som förväntas i en lek eller aktivitet eller förstå reglerna i en lek.

Det kan vara komplicerat att förklara och berätta vad man har varit med om och reda ut missförstånd och konflikter. Det kan även vara utmanande att etablera och upprätthålla kamratrelationer ifall man har en språkstörning.

Det finns en risk att man inte kan leka, prata eller umgås på samma sätt som jämnåriga ifall man inte har språket som verktyg. Det måste skolor och föräldrar vara medvetna om hjälpa till att hitta strategier för att underlätta kamratrelationer.

Maskering av svårigheter

Ibland så kan man ha lärt sig olika strategier eller knep  för att dölja att man ha svårt med språket. De här strategierna kan vara både omedvetna och medvetna. Det kan till exempel vara att man ser vad de andra gör och gör likadant, att man undviker vissa situationer eller att man har lärt sig säga/göra vissa saker i samtal och diskussioner så att det verkar som om man förstår och hänger med.

Metoder för att stötta kamratrelationer

Det finns olika sätt att stötta elever med språkstörning/DLD i kamratrelationer och socialt samspel. Förslag och exempel på arbetssätt och anpassningar kan till exempel vara:

  • Ge mer tid och utrymme att delta i sociala interaktioner. Det kan ta längre tid att formulera sina tankar och svara på frågor om man har språkstörning. Här kan man behöva stötta som vuxen och jobba för att alla ska få ta del av talutrymmet. Ett annat sätt att ge stöd kan vara att ge olika alternativ och förslag som man kan välja mellan.
  • Använd visuella hjälpmedel. Visuella hjälpmedel, som bilder och symboler, kan hjälpa till både att förstå och delta i sociala interaktioner. Det kan till exempel vara bilder som visar hur en lek ska går till.
  • Prata om det! Sätt ord på både det du själv gör i det sociala samspelet och på vad eleven gör. Bekräfta och ge feedback i det som går bra. Ge alternativ och förslag när det inte blir som man har tänkt sig. Här kan man också förstärka med visuella hjälpmedel till exempel ritprat för att förtydliga det som händer i samspelet.
  • Skapa möjligheter till utbyte med varandra, till exempel genom grupparbeten (gärna med tydlig rollfördelning), diskussioner och gemensamma leker. Se till att eleven/eleverna med språkstörning har förförståelse om hur aktiviteten eller leken går till innan.

Kom ihåg att prata med eleven om hur hen vill ha det och vad som är viktigt för just den personen. Det kan vara väldigt olika! Eleven behöver känna sig trygg och säker när hen delar sin svårighet med andra och man har rätt till stöd och hjälp för att utvecklas och förbättra sina språkförmågor.

Text: Julia Andersson, legitimerad skollogoped som även bloggar och föreläser som @LogopedJulia