Intressepolitiskt arbete

Afasiförbundet/Talknuten arbetar utifrån FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om barns rättigheter – Barnkonventionen.

Vår utgångspunkt är att barn och unga med språkstörning ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra och få möjligheten till utveckling, ett aktivt liv och fritid.

Afasiförbundet/Talknuten arbetar långsiktigt med att försöka påverka så att situationen för barn och ungdomar med språkstörning och deras föräldrar förbättras.

Vårt intressepolitiska arbete grundar sig på de samtal vi har med föräldrar runt i landet och de erfarenheter de förmedlar.

Att ha en dialog och en kontakt med olika myndigheter, exempelvis Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), kan vara ett sätt att ge målgruppen uppmärksamhet och framföra de behov som finns. Ett annat sätt kan vara att ge remissvar på olika förslag som kommer från regering.

Afasiförbundet/Talknuten har representant med i Skolverkets samråd och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndighetens samråd.