Skollogopedi

Många barn och elever med språkstörning/DLD är i behov av både tränande och kompenserande insatser även i skolåldern.

Dessutom finns det många andra barn och elever som är i behov av stöd och insatser vad gäller språk och kommunikation som kan få stöd och hjälp av en skollogoped. Språkliga och kommunikativa svårigheter kan ta sig olika uttryck mellan olika situationer och sammanhang och ändrar sig ofta över tid. I skolan befinner sig många barn och elever i en miljö där det ställs väldigt höga krav på våra språkliga och kommunikativa förmågor både i lärandet men även i samspel, samtal och lek med både vuxna och kamrater. Både skriftlig och muntlig kommunikation är väldigt viktigt i skolan.

Läroplanen 2022

Alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla och stärka sin språkförmåga, det står i läroplanen 2022.  

  • “Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” Ur Lgr22, kapitel 2
  • “Genom undervisningen ska eleverna ges förut­sätt­ningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språk­för­må­ga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommu­nicera och lära.” Ur Lgr22, kursplan svenska

Olika förutsättningar för skollogopeder

Logoped är den icke-lagstagdade profession som ökar mest inom skolan och som skollogoped kan jobbet se väldigt olika ut.

Beroende på om man som logoped är anställd direkt på en skola eller på den centrala elevhälsan kan man ha olika uppdrag och arbetsuppgifter. Logopeden kan ha allt från 6 till 600 elever som denne ansvarar för. Arbetet behöver därför läggas upp på väldigt olika sätt beroende på hur många elever det rör sig om.

Logopeden ska precis som övrig personal inom skolan arbeta för att eleverna utvecklas så långt som möjligt i relation till läroplanen. Skollogopedens arbetet utgår från skolans styrdokument men regleras även av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Många skollogopeder har först fått anställning inom skolan på andra tjänster och det är inte alltid det finns en tydlig arbetsbeskrivning. Därför är det vanligt att logopeden får vara med och skriva sina egen arbetsbeskrivning. Skolledare, kommuner och andra huvudmän har också möjlighet att påverka hur man vill använda den logopediska kompetensen.

Tvärprofessionellt samarbete viktigt

Många skollogopeder kan känna sig ensam i sin roll. Det tillsammans med att logopeder inte (ännu) är lagstadgade inom elevhälsan gör att det ibland kan kännas svårt och osäkert kring hur logopeden ska jobba. En skollogoped är inte samma sak som en mottagningslogoped, uppdragen skiljer sig åt. Skollogoped är inte heller i stället för speciallärare eller specialpedagog utan ska arbeta tillsammans med speciallärare och specialpedagog och övriga professioner inom elevhälsan. Det tvärprofessionella samarbetet är det som gör störst skillnad för att möjliggöra språklig tillgänglighet.

Logopedisk kompetens i skolan

En del kan vara kompetenshöjande insatser till pedagoger i form av till exempel utbildningar och handledning till personal. I sammanställningar som SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, har gjort (läs mer här) så framkommer att pedagoger vill lära sig mer om språkstörning och framförallt hur man faktiskt kan jobba med eleverna. För att utbildningsinsatser ska ha effekt är det viktigt med kontinuerligt stöd och att man kopplar insatsen till det faktiska arbetet i klassrummet. Här finns det en väldig fördel att jobba tillsammans i klassrummet med läraren. Logopeden kan visa och prova olika strategier direkt där det händer när det händer och tillsammans kan logoped och lärare följa upp och diskutera tillsammans kring vad som fungerar eller inte fungerar.

Den logopediska kompetensen gör störst nytta i direkta insatser till elever både på grupp- och individnivå, framförallt tillsammans med stöd och handledning till pedagoger och vårdnadshavare visar forskning (Ebbels et al., 2019). Språkutvecklande och språkstödjande insatser är viktigt för fler elever än de med språkstörning/DLD. En skollogoped gör att fler elever får möjlighet att stärka och utveckla sin språk- och kommunikationsförmåga och även att undervisningen och utbildningen i sig utvecklas med språket i fokus.

Logopedförbundets riktlinjer

Om man vill läsa mer om hur det är att vara logoped i pedagogisk verksamhet så har Logopedförbundet riktlinjer som finns här. Riktlinjerna kommer under 2022/2023 även komma ut som kortversioner för att lätt kunna sprida information om varför logopeder behövs i pedagogisk verksamhet och vad logopeder kan göra i pedagogisk verksamhet.

Länk till Logopedförbundets riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet

Tips! Se fler texter om klassrumsstrategier, att arbeta med ord och begrepp, läsförståelse, läsinlärning med mera. Du får fram texterna i menyn genom att trycka på plus-tecknet vid Skollogopedi.

Text: Julia Andersson, Skollogoped som bloggar och föreläser som @LogopedJulia