Läsförståelse

Läsförståelse är förmågan att förstå innehållet i en text. Det handlar om att kunna ta till sig och förstå det som står skrivet, oavsett om det är en artikel, en bok eller något annat.

För att kunna läsa och förstå det man läser behöver flera olika språkliga förmågor fungera och samspela med varandra:

  • Fonologisk medvetenhet: Förmågan att känna igen och manipulera ljuden i språket, veta hur bokstäverna ser ut och hur de låter.
  • Ordförråd: För att förstå det man läser behöver man veta vad orden i texten betyder. Om man har ett begränsat ordförråd kan det bli svårt att förstå allt. Försök till exemepl läsa den här meningen: “xxxst, odlar yqz, xx% täckt av Atrxxs” – det är svårt att få ett sammanhang och förståelse när orden inte har någon betydelse.
  • Grammatisk förmåga: Förmågan att förstå hur orden i en mening hänger ihop och påverkar varandra.
  • Förståelse för textstruktur: Förmågan att förstå hur en text är uppbyggd och vad olika delar av texten syftar till.
  • Inferensförmåga: Förmågan att dra slutsatser och göra gissningar baserat på vad som står i texten.

Dessutom behöver man också kunna använda olika strategier och metoder för att förstå vad man läser, till exempel att läsa om en mening eller stycke, slå upp okända ord, ställa frågor till sig själv eller försöka sammanfatta det man har läst.

Svårigheter med läsförståelse kan yttra sig på olika sätt

  • Svårt att följa med i en text och blir lätt distraherad, tappar fokus när man läser.
  • Svårt att svara på frågor om vad som står i texten.
  • Svårt att använda informationen från texten.
  • Läsningen upplevs som tråkig och ointressant.
  • Om man har språkstörning/DLD kan det bli svårare att bearbeta och förstå det man läser. Det kan påverka skolarbetet eftersom man ska kunna läsa och förstå olika sorters texter i alla ämnen.

Stärka språkliga förmågor

Att träna och stärka språkliga förmågor, till exempel ordförråd och grammatisk förmåga kan stötta läsförståelsen.

Man kan också behöva stöd i att lära sig använda strategier, assisterande teknik och lärverktyg eller tillgång till anpassade texter för att lättare kunna bearbeta och förstå.

Det kan vara bra att se över layouten på texten/texterna för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Se till att det finns rubriker och underrubriker, tydlig styckeindelning och gärna sammanfattningar och punktlistor.

Det är bra att läsa tillsammans och diskutera vad ni läser. Ställ frågor till texten och till varandra om innehållet och försök sammanfatta det ni har läst tillsammans. Man kan till exempel öva på att göra tankekartor eller rita bilder/figurer till det man har läst och återberätta.

Text: Julia Andersson, leg skollogoped som bloggar under @LogopedJulia