Här kan du läsa mer om några aktuella frågor som Afasiförbundet och Talknuten jobbar med kring afasi och språkstörning/DLD.

Byte av medlemsregister

Afasiförbundet har bytt medlemsregister i maj-juni. Nytt är att alla medlemmar kommer att personnummer-sättas genom SPAR eftersom allt fler regioner och kommuner kräver det när föreningarna säker bidrag från dem för sina verksamheter. Om du inte vill finnas med med personnummer i vårt register så mejla oss på info@afasi.se och uppge ditt namn, din adress och/eller ditt medlemsnummer.

Vi arbetar nu för att utbilda kontaktpersoner i föreningarna kring det nya medlemsregistret. Kontakta Afasiförbundets föreningsutvecklare Anna Nilsson för att få veta mer. e-post: anna.nilsson@afasi.se eller telefon: 08-545 663 66.

Digitala nätverk för yngre med afasi

Afasiförbundet startar nu digitala nätverk för personer med afasi upp till 55 år. Först ut är en bokcirkel som Afasiföreningen i Värmland bjuder in till. Du som vill vara med kan vara bosatt i hela landet.

Anmäl ditt intresse att vara med i bokcirkeln till susanne@afasivarmland.se

Anmäl ditt intresse för andra digitala nätverk till info@afasi.se

Utredning om elever med funktionsnedsättning

Det pågår en viktig statlig utredning ”Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet” (SOU 2022:2).

Särskild utredare är Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Högskolan i Halmstad.

Afasiförbundet/Talknuten har lämnat in ett yttrande till utredningen om språkstörning/DLD och med tankar om områden statistik måste tas fram och kunskapen öka. Yttrandet är publicerat på vår webbsida https://afasi.se/2022/10/31/uppmarksamma-sprakstorning-i-skolan/

Fånga upp elever med språkstörning/DLD

En språkstörning påverkar inlärning i skolans alla ämnen och leder ofta till sämre skolresultat.

Elever med språkstörning/DLD i alla åldrar behöver få rätt stöd i skolan. Idag faller många elever med språkstörning/DLD mellan stolarna. Samtidigt är maskering av språkstörning/DLD vanligt, det vill säga att en person avsiktligt eller oavsiktligt döljer sina språkliga svårigheter. Ökad kunskap om språkstörning/DLD bland lärare, elevhälsa och skolledare är en viktig nyckel för att bli bättre på att uppmärksamma och fånga upp elever med funktionsnedsättningen.

Afasiförbundet/Talknuten debatterade tillsammans med Logopedförbundet, Unga med språkstörning, DHB och forskaren Anna Eva Hallin i tidningen Skolvärlden under DLD-dagen den 14 oktober. Artikeln har legat och toppat på Skolvärldens debattsida under flera veckor. Länk till artikeln https://skolvarlden.se/artiklar/skolorna-maste-fanga-upp-elever-med-sprakstorning

MSB krisbroschyr på lätt svenska och kriskommunikation

Afasiförbundet har skickat ut krisbroschyren “om krisen eller kriget kommer” skriven på lätt svenska till våra medlemmar och prenumeranter i ett samarbete med MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Broschyren kommer mer Tidningen Afasi 4/2022 som ges ut den 30 november.

Afasiförbundet har genom ledamoten Karin Zätterman även deltagit i en konferens om Kriskommunikation som MSB och MTM anordnade tillsammans “Nå fler med livsviktig information”. Konferensen spelades in och kan ses i efterhand på Myndigheten för tillgänliga mediers webb. Länk till Nå fler med livsviktig information

Arvsfondsprojekt Nationellt kompetenscentrum för förvärvad hjärnskada

Afasiförbundet är med i ett projekt om att bygga upp ett nationellt kompetenscentrum för förvärvade hjärnskador, NKC. Projektet är inne på sitt första projektår och håller som bäst på att bygga upp en plattform. Afasiförbundet är medsökande och siter förutom i styrgruppen i flera referensgrupper.

Kontakt med projektledare NKC Ingela Ljunggren Thörnblad e-post

Spelprojketet Levla upp startar den 1 september

Arvsfonden har beviljat Afasiförbundet medel för att under två år arbeta med spelprojektet Levla upp”. Vi kommer att arbeta för att utveckla ett digitalt språkstimulerande spel i en samskapande process med personer med afasi.

Projektet “Levla upp” startar den 1 september 2023.

Om afasi och språkstörning/DLD i medier

Afasi och språkstörning/DLD har uppmärksammats i flera medier under 2023.

Länk till nyhetsinslag, radioprogram, artiklar och debattartiklar om afasi och språkstörning/DLD under 2023.

Skolverket och SPSM kvalitetsdialoger

Afasiförbundet/Talknuten, Autism- och Aspergerförbundet, Attention och FUB debatterar om det slopade ekonomiska stödet för kvalitetsdialoger om elever medfunktionsnedsättning i landets förskolor och skolor. Satsningen har inletts i ett samarbete mellan Skolverket och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, en står nu utan finansiering. Det är kontraproduktivt och riskerar att likvärdigheten för elever med funktionsnedsättning minskar, menar organisationerna.

Länk till debattartikeln i Altinget Slopa inte finansieringen för att säkra likvärdigheten för elever med funktionsnedsättning, Edholm

Afasiförbundet/Talknuten arbetar vidare med frågan tillsammans med andra intresseorganisationer inom de referensgrupper som vi siter med i på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket.