Digital delaktighet

Digitala samhällsfunktioner byggs ut i snabb takt. För många med afasi och språkstörning leder digitalisering till ett ökat utanförskap. Afasiförbundet arbetar för att digitala produkter och tjänster ska bli tillgängliga för många fler.

Digitala tjänster måste utvecklas

Digitala tjänster måste utvecklas så att fler personer med kognitiva- och kommunikativa funktionsnedsättningar självständigt ska kunna använda dem.

Afasiförbundet vill:

  • Att digitala tjänster utvecklas utifrån principen universell utformning, så att många fler kan använda tjänsterna.
  • Att olika hinder och ”trösklar” för användandet av digitala tjänster identifieras och tas bort.
  • Att användartester görs med personer som har afasi och språkstörning.
  • Att hela användarprocessen i digitala tjänster analyseras – från inloggning, över att kunna läsa och förstå informationen, till att exempelvis kunna boka en tid, beställa en vara och betala.
  • Att skapa möjligheter till utbildning om hur olika digitala tjänster används.
  • Att värna möjligheten till kostnadsfri personlig service för de personer som inte vill eller kan använda digitala tjänster.
  • Att möjligheten till personlig integritet respekteras och byggs in i de digitala systemen. Det gäller de personer som får hjälp/stöd att använda digitala tjänster av anhörig, tjänstemän eller vårdpersonal. När inloggning görs via ombud ska denne logga in under egen identitet. Det ska vara möjligt att begränsa tillgången till delar av information inom exempel ett journalsystem.

 

Påverkansarbete

Afasiförbundet arbetar med påverkan gentemot olika myndigheter med regeringsuppdrag inom området. För närvarande arbetar vi främst gentemot e-Hälsomyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS), Konsumentverket (KOV), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Afasiförbundet arbetar även på andra sätt för att belysa och öka tillgängligheten kring digitala produkter och tjänster.

Film: Moritz – om digitalisering

Afasiförbundet har tagit fram en film för att belysa behovet av utveckling av digital delaktighet.
Länk till filmen

Tillgänglig e-hälsa

Afasiförbundet har på flera sätt engagerat sig och arbetar för att olika e-hälsosystem ska bli tillgängliga. Vi samarbetar med flera andra organisationer i frågan, bland annat Funktionsrätt Sverige och Sveriges Arbetsterapeuter. Förbundet har även haft återkommande kontakter med företaget Inera som står bakom flera e-hälsosystem. Under 2018 genomfördes tester av e-hälsosystemet Journalen i samarbete med Synskadades Riksförbund och Inera.

Projektet Digikog – Kognitivt tillgängliga produkter och tjänster

Föreningen Begripsam har beviljats ett treårigt Arvsfondsprojekt med start år 2019. Projektet ska med utgångspunkt i ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet, testa och kravställa utformningen av digitala produkter och tjänster. Afasiförbundet är en aktiv del av projektet och bland annat arbeta för att personer med afasi och språkstörning är med och testar digitala tjänster. Vi deltar även i en expertgrupp.

Långsam talsyntes

Många med afasi och språkstörning upplever att befintliga talsyntesttjänster läser för snabbt. När rösten ställs in på långsamt läge blir rösten och orden svåra att förstå. Afasiförbundet och företaget ReadSpeaker engagerade sig därför under 2018-2019 i ett innovationsprojekt inom PTS för att utveckla en långsam talsyntesröst. Ett stort antal personer testade fram nivåerna för långsam röst. ReadSpeaker utvecklade utifrån det en prototyp för en långsam talsyntesröst.

Rapporten ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”

Afasiförbundet har arbetat aktivt för att personer med afasi och språkstörning skulle komma med i Begripsams undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” från 2017 och 2019. Undersökningarna gjordes på uppdrag av PTS och Konsumentverket 2017 och 2019. Många med afasi och språkstörning har svårt att svara på enkäter. Begripsam har därför arbetat aktivt med att söka upp personer via Afasiförbundets verksamheter för målgrupperna.

Inom Begripsam har tillsammans med PTS och Konsumentverket lanserat några rapporter från sin undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. De har även lanserat en webbplats där de visualiserar resultatet från sin undersökning.

Länk till rapporterna

Länk till webbplatsen som visar resultat från undersökningen

Nordiskt samarbete

Inom vårt nordiska samarbete, Nordic Aphasia Association, har vi tagit fram ett flygblad. Vi har även skrivit brev om behov av ökad digital delaktighet till Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder som är ett rådgivande organ till Nordiska ministerrådet.

Länk till PDF, flygblad.

Remissvar

Länk till Afasiförbundets remissvar och yttranden