Remissvar och yttranden

År 2023

Statens ansvar för skolan – ett beslut och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

År 2021

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11)

Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021: 44)

År 2020

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (2020:19)

Yttrande promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH)

Yttrande till SKR personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, Stroke och TIA

År 2018

Yttrande över Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället SOU 2018:57
Yttrande remisspromemoria – om behörighet att undervisa i specialskolan U2018/0429/S
Yttrande om 8 sidors organisatoriska hemvist
Genomförandet av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Fi2016/04244/DF

År 2017

Yttrande Vård vid stroke – Nationella riktlinjer 
Yttrande På Lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)
Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) Avsnitt 8.2
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

År 2016

En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)
På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik, SOU 2016:59
Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildning för vissa funktionsnedsättningar, SOU 2016:46
Remissvar  på “Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet” Ds 2016:26

År 2014

Bortom fagert tal
Remissvar SIS Förslag till Svensk Standard SS 872500 Kvalitet i omsorg 2014

År 2013

Remissvar Lättläst SOU 2013:58
Remissvar Patientlag SOU 2013
Ansvarsfull vård SOU 2013:44

År 2012

Afasiförbundets remissvar på FunkA-utredningens betänkande Sänkta trösklar – Högt i tak, SOU 2012:31

År 2011

Hjälpmedel SOU 2011:77
Vad händer med Hjälpmedelsinstitutets kompetens kring hjälpmedel

År 2010

Bortom fagert tal