Ett samhälle för alla

Afasiförbundet arbetar för att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha lika möjligheter att vara delaktiga och jämställda medborgare i samhället. 

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Afasiförbundet är medlemmar i Funktionsrätt Sverige och verkar tillsammans med både övriga medlemsorganisationer och andra funktionsrättsorganisationer för att skapa ett samhälle för alla.

Konferens och rapport om uppföljning av Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030

Tillgänglig Kris- och samhällsinformation

Afasiförbundet har under många år engagerat oss för att samhällsinformation och krisinformation ska bli tillgänglig för personer med afasi och språkstörning/DLD. Vi deltar återkommande i olika möten och referensgrupper kring frågorna och driver också på själva kring hur viktigt det är att alla medborgare nås av tillgänglig information. Bland annat skrev vi ett öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om att deras material måste tillgängliggöras för att alla medborgare ska nås av krisinformation. Vi har tillsammans med andra organisationer drivit på för att broschyren “Om krisen eller kriget kommer” tagits fram på lätt svenska samt tryckts upp.

Afasiförbundet har skickat ut krisbroschyren “Om krisen eller kriget kommer” skriven på lätt svenska till våra medlemmar och prenumeranter i ett samarbete med MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Broschyren kommer mer Tidningen Afasi 4/2022 som gavs ut den 30 november 2022.

Afasiförbundet har genom Karin Zätterman även deltagit i en konferens om Kriskommunikation som MSB och MTM anordnade tillsammans 2023 “Nå fler med livsviktig information”. Konferensen spelades in och kan ses i efterhand på Myndigheten för tillgänliga mediers webb. Länk till Nå fler med livsviktig information

Länk till information om Vägledning om tillgänglig samhälllsinformation Afasiförbundet har deltagit i referensgruppsmöten kring detta arbete med myndigheterna MSB, MTM och MFD.

Länk till Vägledningen tillgänglig samhällsinformation

Undersökningar, brukarpaneler och tester

Kunskapen om personer med afasi och språkstörnings behov och svårigheter är för låg. När anpassningar för att skapa delaktighet och tillgänglighet görs bygger den alltför ofta på gammal kunskap där de grupper som vi arbetar för inte utgör ett kunskapsunderlag. Afasiförbundet arbetar därför aktivt för att försöka få med personer med afasi och språkstörningen i forskningsunderlag, undersökningar och tester som rör utvecklingen av olika digitala tjänster och tillgänglighet.

Ett problem är att de vanligaste undersökningsmetoderna inte fungerar för många av våra medlemmar. Enkäter, telefonintervjuer och fokusgrupper är svåra att delta i för många med afasi och språkstörning. Det krävs breddade undersökningsmetoder för att nå dessa personer, exempelvis möjlighet att träffas för enskild intervju, möjlighet till intervju via bildtelefoni, uppsökande verksamhet, alternativa sätt att få frågor ställda samt hjälp att fylla i svar. Logopeder är en yrkesgrupp som aktivt skulle kunna bidra i processen kring utformning av undersökningar så att de blir tillgängliga. Logopeder, eller personer som är utbildade i SCA-metoden (Supported Communication för Adults with Aphasia) eller exempelvis att arbeta med samtalsmatta kan även stödja personer med svår afasi eller grav språkstörning i att kunna svara på frågor.

Alternativrapport 

Afasiförbundet har aktivt deltagit i Funktionsrätt Sveriges arbete med att ta fram en alternativrapport till FN:s övervakningskommitté. Den 3 december 2019 lanserades rapporten Respekt för rättigheter?

Länk till  rapporten Respekt för rättigheter?
Rapporten i Lättläst

Vi agerar

Torsdagsaktionen XL 30 maj 2013x

Tillsammans med andra organisationer inom funktionshinderrörelsen agerar vi för att påverka politiker så att personer med afasi, språkstörning och deras anhöriga ska kunna vara delaktiga i samhället samt få förbättrade levnadsvillkor. Vi är medlemmar i Funktionsrätt Sverige och har ett aktivt samarbete med andra afasiorganisationer i norden och internationellt.

Diskriminering

Afasiförbundet har arbetat aktivt med diskrimineringsfrågor bland annat genom Torsdagsaktionen (2013-2014) och Tisdagsaktionen (2014). Vi engagerar oss i olika nätverk som rör diskrimineringsfrågor främst genom samarbeten i Funktionsrätt Sverige.

Lokalt engagemang

Med små medel engagerar  och stöttar vi våra lokal- och länsföreningar samt medlemmar. Vi arbetar exempelvis för att uppmärksamma politiker,  intresseorganisationer och allmänhet på bristerna i rehabiliteringen av personer med afasi. Vi stöttar föreningarna i deras lokala påverkansarbete.

Remissvar

Afasiförbundet och Talknuten skriver egna remissvar på valda utredningar och förslag som berör personer med afasi, språkstörning och deras anhöriga. Vi står även bakom Funktionsrätt Sveriges remissvar där vi bidrar med perspektiv på frågor som rör personer med afasi och språkstörning. Nedan finns länkar till aktuella remissvar.

Länk till Afasiförbundets remissvar och yttranden

Länk till remissvar genom Funktionsrätt Sverige

Samråd och dialogforum

Afasiförbundet finns med i olika samråd och dialogforum där vi för fram hur behoven ser ut för vår målgrupp och behov av utveckling. Vi arbetar för att personer med afasi och språkstörning ska kunna vara delaktiga i samhället.

Funktionsrättspolitik: 
Regeringens funktionshindersdelegation, andra ersättare: Berit Robrandt Ahlberg

Hälsa,  sjukvård, rehabilitering samt sociala frågor:
Regeringens funktionshindersdelegation, ersättare: Berit Robrandt Ahlberg, ordförande i Afasiförbundet
e-Hälsomyndigheten: Lilian Larsson
Sveriges Arbetsterapeuters samråd
: Eva-Lena Fungmark

Samråd digitala frågor, universell utformning och tillgänglighet: 
Myndigheten för Tillgängliga medier, MTM: Linda Bergfeldt
Teletal: Andreas Rier
Post- och telestyrelsen, PTS:
Karin Zätterman

Mediemyndigheten, Linda Bergfeldt

Samråd skol- och utbildningsfrågor:
Skolverket: Linda Bergfeldt
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM: Linda Bergfeldt

Alma Folkhögskola styrelse: Berit Robrandt Ahlberg

Afasiförbundet deltar också i flera kluster och projekts referensgrupper inom Funktionsrätt Sverige.