Det är vanligt att personer med afasi har svårt att läsa och/eller skriva. En del har även en kognitiv nedsättning som gör det svårt att tolka och bearbeta information. En del har svårigheter att känna igen tal och att räkna.

Muntlig information

Eftersom det är vanligt att personer med afasi har svårt att läsa är det viktigt att även erbjuda möjlighet till muntlig information när man vill nå målgruppen. Men det är bra att komma ihåg att för en del personer som har afasi gäller dock det omvända; de har stora svårigheter att förstå muntlig information och har lättare att förstå skriftlig information.

Tillgänlig text

Texter som har tagits fram i Lättläst är bra för många med afasi. För många underlättar det att kunna lyssna och läsa samtidigt.

Det är viktigt att texten har en tydlig och logisk uppbyggnad och struktur. En rolig text lockar ofta till läsning. Ingresser, inledningar, läsingångar och mellanrubriker är viktiga för att skapa en känsla för text, fakta och sammanhang.

Att minska radlängden är ett sätt att göra texten mer tillgänglig och lättläst. Ett annat sätt är att inte använda versaler eller kursiv text.

Siffror kan med fördel presenteras både som siffra och som text, exempelvis 3 (tre).

Texter ska gärna anpassas utifrån Myndigheten för delaktighets (tidigare Handisam) riktlinjer för tillgänglig information/kommunikation. Länk till Myndigheten för delaktighet.

Sammanfattningar

Sammanfattningar, gärna i punktform, underlättar mycket för personer med afasi. När det gäller att göra sammanfattningar är det viktigt att de är specifikt hållna så att personer får en uppfattning av vad texten innehåller. Korta meningar är att föredra, men samtidigt är det viktigare att en mening blir begriplig och lättförståelig än att den är kort.

Alternativa format

Det är viktigt med tillgång till texter i olika format, exempelvis Lättläst eller DAISY och talsyntes så att en person både kan titta på eller läsa texten och höra den samtidigt.
Läs mer om Lättläst på Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats www.mtm.se

Bild och grafik

Personer som har kognitionsproblematik som exempelvis perceptuella svårigheter eller problem med ögonrörelser eller synbortfall (vanligt bland personer med afasi) är det viktigt med grafisk tydlighet och rena och enkla bilder.

För en person som har svårt att hitta ord och benämningar är det viktigt att en bild är tydlig och inte innehåller flera olika motstridiga element och informationer samtidigt. Bilden ska hänga samman med texten och förstärka textens eller ordets budskap.

Många med afasi uppskattar fotografier mest för de situationer där det är möjligt att använda, men om det handlar om att exempelvis beskriva känslor kan detta bli svårt. Det är viktigt att välja bilder som är anpassade för åldersgruppen, så att en vuxen person med afasi som tränas i bildkommunikation inte presenteras för bilder och grafik som är anpassade för barn. Det finns flera olika bildsystem som kan användas exempelvis Pictogram eller Widgit. Några bilder kan laddas ned gratis, exempelvis via habilitering inom Stockholms läns landsting (länk).

Kontraster

I medier där det är möjligt att anpassa texter, exempelvis webb, ska en text kunna anpassas i spannet mellan hög kontrast (exempelvis svart text på vit botten) och lägre kontraster med färgad text mot färgad bakgrund (exempelvis grön text på brun botten).

Typsnitt

Vad som är ett bra och fungerande typsnitt för personer med afasi varierar. Många tycker dock att arial-liknande typsnitt (utan klackar) tillhör de som är lättast att läsa. Afasiförbundet använder därför arial-liknande typsnitt i våra egna material.

Vid digitala utskick är det bra att förutom i tillgängliga PDF:er (PDF som är möjliga att läsa med hjälp av talsyntes) skicka ut texter i word. Det skapar möjlighet för den som ska läsa att välja om de vill ändra typsnittet i word till ett annat format som upplevs som mer lättläst och tillgängligt. Det gör det även möjligt att anpassa till fungerar olika läsprogram för talsyntes.