Alla elever ska ha rätt till en fungerande skolgång!

Inför valet 2022 fokuserar Funktionsrätt Sverige på frågan om rätten till jämlik hälsa. Idag lyfter de rätten till en inkluderande utbildning och en fungerande skolgång.

Inför valet 2022 fokuserar Funktionsrätt Sverige på frågan om rätten till jämlik hälsa. Idag lyfter de rätten till en inkluderande utbildning och en fungerande skolgång.

Omkring 15 procent av alla elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Många av dem har funktionsnedsättning. Många elever med problematisk skolfrånvaro kan misstänkas ha funktionsnedsättning.

Vi stöder Funktionsrätt Sveriges ståndpunkt att alla elever ska få adekvat stöd, förståelse och anpassning i skolan och under fritiden. Detta ska ske inom ramarna för ett inkluderade skolsystem.

Funktionsrätt Sverige vill:

 • Att det tas fram en nationell handlingsplan.
  De vill se en handlingsplan på nationell nivå som säkerställer alla elevers rätt till en inkluderande utbildning – i lärmiljöer som utformas utifrån principen om universell utformning.
 • Att det fria skolvalet verkligen gäller för alla elever.
  Funktionsrätt Sverige vill att man tar bort skrivningarna i skollagen som ger möjlighet för skolor att neka elever på grund av organisatoriska ock ekonomiska svårigheter.
 • Att den nationella skolstatistiken förbättras.
  De anser att vi behöver nationell skolstatistik som visar hur stödet till elever fungerar och vilka brister som faktiskt finns, men även hur stora andel bland elever med problematisk frånvaro som har funktionsnedsättning.
 • Att en likvärdig tillgång till elevhälsa säkerställs.
  Avslutningsvis anser Funktionsrätt Sverige att tillgången till elevhälsa behöver säkerställas och den behöver vara likvärdig – över hela landet.

Läs mer på Funktionsrätt Sveriges hemsida här