Yttrande Statens ansvar för skolan

Afasiförbundet/Talknuten har lämnat in ett yttrande kring utredningen Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53).

Afasiförbundet/Talknuten har lämnat in ett yttrande kring utredningen Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53).

Afasiförbundet/Talknuten lyfter bristen på ett funktionsrättsperspektiv i utredningen och försöker belysa varför det behövs genom att lyfta fram situationen för elever med språkstörning/DLD i skolan. Afasiförbundet/Talknuten tar inte ställning för ett fullgånget förstatligande av skolan eller ett system där staten förstärker sitt ansvar över skolan men utan att ta över huvudmannaskapet.

Sammanfattning av vårt yttrande

  • Afasiförbundet/Talknuten välkomnar arbetet med att komma till rätta med den bristande likvärdigheten i skolan genom en översyn av statens ansvar för skolan. Det är tydligt att staten måste öka sitt ansvar och inflytande över skolan får att komma till rätta med bristen på likvärdighet. Att 15 procent av landets elever gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet vårterminen 2022 kan aldrig accepteras.
  • Afasiförbundet/Talknuten tar inte ställning för vilket av de två alternativ som utreds som bör genomföras:

– Ett fullgånget förstatligande med statligt huvudmannaskap för skolan, eller

– Ett system där staten förstärker sitt ansvar men utan att ta över huvudmannaskapet för skolan.

Vi delar utredningens analys om att riksdagen måste fatta beslut om ett långsiktigt och gemensamt åtagande för skolan och att den statliga styrningen behöver öka. Staten bör ges ett samlat ansvar för skolan. Något annat är inte hållbart utifrån ett Agenda 2030-perspektiv. Skolan kan inte präglas mer av en här och nu-orienterad politisk agenda där beslut ideligen rivs upp, kringgås eller kursen läggs om, än av forskning, långsiktighet och statligt ansvar.

  • Afasiförbundet/Talknuten saknar genomgående ett funktionsrättsperspektiv och en intersektionell analys som inbegriper elevers med funktionsnedsättning rättigheter i utredningen. Flera av utredningen förslag är ofullständigt utredda i förhållande till hur de påverkar elever med språkstörning/DLD och andra funktionsnedsättningar rätt till en likvärdig utbildning.

Länk till Afasiförbundet/Taknutens yttrande