Vårdförlopp vid stroke/TIA

Beskuren bild på vårdpersonal

Afasiförbundet är positiva till SKR, Sveriges kommuner och regioners, arbete med personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA. I vårt yttrande till SKR lyfter vi bland annat behovet av ökad kompetens kring kommunikation. Det behövs stöd för kommunikation på olika sätt, både att det ges tid för kommunikation och att alternativa kommunikationssätt används som exempelvis bildstöd. Afasiförbundet lyfter också fram att insatser i rehabiliteringen som berör personer med afasi måste följas upp bättre än vad det görs idag. Det gäller inte minst de högprioriterade rekommendationerna i Socialstyrelsens riktlinjer och uppföljning ett år efter stroke.

Läs Afasiförbundets yttrande till SKR på personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, Stroke och TIA