Språkstörning uppmärksammas den 19 oktober

Afasiförbundet och Talknuten uppmärksammar språkstörning på DLD awareness day som är den 19 oktober. DLD är förkortning för developmental language disorder, språkstörning.

Dagen sammanfaller med Afasiförbundets kongress där beslut kommer att tas kring hur förbundet ska fortsätta arbeta med och lyfta fram språkstörning de närmaste tre åren.

I SPSM, Specialpedagogiska skolmyndighetens, nya nationella kartläggning framkommer det att det behövs en ökad kunskap om språkstörning och att det finns brister i det stöd som skolor ger till elever med språkstörning. Afasiförbundet och Talknuten kommer att följa hur SPSM och skolor arbetar vidare med utfallet från kartläggningen så att elever med språkstörning får det stöd de har rätt till.

Länk till SPSMs kartläggning