Remissvar Tillgänglighetsdirektivet

Afasiförbundet har lämnat in remissvar på Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021: 44).

Afasiförbundet har lämnat in remissvar på Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021: 44). Vi ställer oss bakom Funktionsrätt Sveriges remissvar men kommenterar även särskilt några av de frågeställningar som är viktiga för Afasiförbundets medlemsgrupper.

Sammanfattning av vårt remissvar
  • Många inom Afasiförbundets medlemsgrupper upplever problem inom de områden som omfattas av Tillgänglighetsdirektivet: medietjänster som rör ljud- och bild (audiovisuella tjänster), nödkommunikation, biljettautomater, läsplattor, utrustning för digitala tjänster och medietjänster, digital kommunikation, e-post, banktjänster, e-handel med mera.

  • Afasiförbundet har sett Tillgänglighetsdirektivet som en möjlighet för Sverige att tillämpa ett rättighetsbaserat perspektiv och komma till rätta med många hinder för att produkter och tjänster ska vara tillgängliga för våra medlemsgrupper. Vi upplever dock att utredningen i alltför hög grad har fokuserat på möjligheten för företag att göra undantag med hänvisning till oskäligt betungande börda.
    Vi ser också en slagsida i utredningen mot att beskriva redan kända hinder för några valda funktionshindersgrupper framför att beskriva och omfatta hinder som rör exempelvis personer som lever med kognitiva funktionsnedsättningar.
  • Vi anser att tillsynen måste göras av en part som är van att tillämpa ett konsumentära perspektiv och ser därför Konsumentverket som en långt lämpligare myndighet för detta ändamål än DIGG. Det krävs en förstärkt möjlighet för personer med olika funktionsnedsättningar att föra sin klagan, samt få stöd att föra sin klagan, i förhållande till bristande tillämpningen av Tillgänglighetsdirektivet.

Läs hela vårt remissvar på Tillgänglighetsdirektivet här