Låt fler elever med språkstörning få stöd!

Afasiförbundet/Talknuten menar att fler elever med språkstörning kan få adekvat stöd i skolan genom att regionala nav med specialkompetens kring språkstörning bildas.

Vi styrker med det SAK-betänkandets (Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildning för elever med vissa funktionsnedsättningar SOU 2016:46) förslag att en succesiv omprioritering av statens resurser görs, från specialskolan Hällsbo till regionala nav. Vi vill att fler elever med språkstörning erbjuds en likvärdig utbildning där specialkompetens finns nära hemmet.

Argumenten är dessa: En till två procent av eleverna per årskurs beräknas ha en grav språkstörning. Det utgör ett långt större elevunderlag än de fåtal platser Hällsboskolan har erbjudit per årskull. Det har också funnits en tendens att de elever som går på Hällsboskolan kommer från Umeås och Stockholms närområden, de platser där specialskolan finns. Föräldrar till barn i grundskoleåldern vill sällan att deras barn ska bo på internat i veckorna.

Sammantaget har detta lett till att de allra flesta elever med grav språkstörning saknar en utbildning där rätt kompetens finns för att kunna möta de behov av anpassningar och särskilt stöd som finns. Afasiförbundet/Talknuten ser med regeringens förslag en möjlighet för fler elever att få det stöd som de har rätt till enligt FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 24, 7, 9 och 12) om utbildningarna finns regionalt.

Det kan självklart finnas skäl att oroa sig för att de regionala naven inte byggs upp i den takt som krävs. Afasiförbundet/Talknuten förordar därför att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) får en aktiv roll i att informera skolhuvudmännen om deras möjlighet att söka bidrag för att bygga upp regionala utbildningar för elever med språkstörning.

Cecilia Lindberg
Ordförande Talknuten

Lars Berge-Kleber
Förbundsordförande Afasiförbundet

Länk till Afasiförbundet/Talknutens pressmeddelande