Anhörig språkstörning/DLD

Att vara anhörig och förälder till ett barn med funktionsnedsättning kräver många gånger mycket av en som förälder. En språkstörning gör att barnet behöver mycket stöd och det är naturligt att barnet blir i fokus.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (www.spsm.se), arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. De ger stöd i form av bland annat specialpedagogisk rådgivning, specialpedagogisk utredning, information och utbildning till personal och arbetar på uppdrag av skolverksamheter.
SPSM har en tjänst ”Fråga en rådgivare” där det går att få svar på frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Tjänsten vänder sig i första hand till personal inom utbildningsverksamheter men även anhöriga kan skicka en fråga.

SPSM har särskild information och material om språkstörning. Materialet riktar sig främst till pedagoger men är även användbart för föräldrar i kontakt med förskola och skola.
www.spsm.se/funktionsnedsattningar/sprakstorning/
Material hos SPSM

Skolverket

Skolverket är en myndighet som styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete. Syftet är att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

På Skolverkets webbplats finns sidor som riktar sig till elever och föräldrar med information om vad som gäller i skolan www.skolverket.se/elever-och-foraldrar

Skolverket har tagit fram en broschyr för föräldrar som har barn i skolan. Broschyren går igenom de insatser skolan kan sätta in som extra anpassningar och särskilt stöd. Broschyren heter ”Stödinsatser i skolan – Vad behöver jag som förälder veta?” och finns att ladda ner på Skolverkets webb www.skolverket.se.

Vad säger lagen om anhörigstöd?

Sedan 2009 finns en bestämmelse i socialtjänstlagen som handlar om stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Bestämmelsen lyder enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen – Personer som vårdar eller stödjer närstående:
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas.

Stöd kan sökas av landsting och kommun

Kommuner och landsting är skyldiga enligt lag att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vilket stöd de ger varierar från landsting till landsting och kommun till kommun på grund av det lokala självstyret. Det finns ingen absolut rättighet att få en insats, utan en bedömning av de individuella behoven görs i kommunen av exempelvis en biståndshandläggare.

I kommunerna finns ofta föräldrastöd och resursteam som ger råd och stöd till familjer. Det kan se lite olika ut hur det är organiserat. Det finns också anhörigkonsulenter som ger stöd till anhöriga. Titta på kommunens webbplats vad de har att erbjuda för stöd till föräldrar. Afasiförbundets verksamhet Talknuten erbjuder genom sina föreningar samtalsgrupper och föreläsningar för föräldrar.

Habiliteringscenter

Inom landstingen finns habiliteringscenter som ger råd, stöd och behandling till barn, ungdomar, vuxna och anhöriga till vissa målgrupper som har funktionsnedsättning. De flesta habiliteringsverksamheter inom landstingen har inte språkstörning som en målgrupp de arbetar med och ger då inte heller stöd till anhöriga. Ta kontakt med habiliteringscenter inom ditt landsting och undersök om ditt barn med språkstörning tillhör habiliteringen och om ni kan få stöd.

Vårdbidrag via Försäkringskassan

Vårdbidrag är ett stöd för föräldrar som behöver vårda ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Föräldrar som har barn med språkstörning har möjligheten att ansöka om vårdbidrag. Mer information om vårdbidrag finns på särskild sida på Afasiförbundets webb (länk till sida).

1177 – Vårdguiden

På 1177.se finns information samlad över det anhörig- eller föräldrastöd som finns i kommun och landsting www.1177.se