Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Omslag rapporten Svenska med funktionsnedsättning och internet 2019

Begripsam har på uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, genomfört en mätning av svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Undersökningen visar på en betydande digital klyfta i samhället. Många yngre med funktionsnedsättning har svårt att använda digital teknik.

Begripsams/PTS undersökning är en så kallad skuggundersökning till Statistiska centralbyrån, SCB:s, stora mätning svenskarna och internet. Personer med afasi och språkstörning/DLD har varit med bland de personer vars internetvanor undersöks.

“Resultaten visar tydligt att det finns en betydande digital klyfta i samhället. Storleken på klyftan varierar beroende på fråga och typ av funktionsnedsättningar. I undersökningen jämförs både resultaten med 2017 års undersökning och mellan grupper med och grupper utan funktionsnedsättning.

Några av rapportens viktigaste slutsatser

 • Den digitala klyftan etableras i unga år och består livet ut.
 • Många behöver hjälp – användningen av internet är inte autonom
 • De samhällsfinansierade institutionerna lyckas inte med digital inkludering
 • Lagen om webbtillgänglighet täcker inte alla tillgänglighetsproblem
 • Att inte kunna identifiera sig digitalt, för till exempel utföra bankärenden, är ett stort problem. En tredjedel av personerna med funktionsnedsättning tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt.
 • Banktjänster och e-handel verkar ha blivit svårare, jämfört med undersökningen 2017.
 • Det digitala utanförskapet påverkas av funktionsnedsättning men kan inte förklaras av funktionsnedsättning.
 • Språk och intellektuell förmåga spelar störst roll för om det är svårt
 • Kvinnor har mindre svårigheter och använder internet mer än män
 • De digitala klyftorna är minst inom sociala medier, nyheter och mediekonsumtion
 • Inom grupper med samma diagnos, funktionsnedsättning eller svårighet finns personer som är fullt delaktiga och som inte är delaktiga alls.”

Text från http://www.begripsam.se/internet/

Läs hela rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och internet på Begripsams webbplats