Remissvar om Ansvarsfull vård

Hjärnkraft och Afasiförbundet har skrivit ett gemensamt remissyttrande om Ansvarsfull vård (SOU 2013:44). Svaret är ett komplement till Handikappförbudens remissvar.

En fråga som lyfts i remissvaret är verktyg för förbättrad kommunikation samt språkbarriärer. Förbunden påminner om att barriärerna blir än större om man har ett kognitivt funktionshinder och/eller som en person med afasi inte kan förmedla det man vill ha sagt. Här kan en vårdcoach som omnämns i texten vara till hjälp, eller som man har infört i några landsting en ” hjärnskadekoordinator”.