“Har alla barn i grundskolan förutsättningar att klara nya läroplanens krav?”

I en artikel i Läkartidningen redovisas en studie som undersökt vilka kognitiva förutsättningar som krävs för att uppnå lägsta godkända betyg (E).  Enligt det nya betygssystemet från år 2011 ställs högra krav på kognitiva förmågor än tidigare läroplaner. Resultatet av studien visade på att de elever som blivit underkända i minst ett ämne hade lägre kognitiva testresultat och fler lärarrapporterade svårigheter jämfört med barn utan underkända betyg. Det visar på att det finns elever i grundskolan som inte har förutsättningar att klara de krav läroplanen ställer.

Artikeln är skriven av Ida Lindblad, med dr, leg psykolog, Joakim Westerlund, docent, psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Christopher Gillberg, professor, barn- och ungdomspsykiater, Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri, barnneurolog; samtliga från Gillbergcent­rum, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Länk till artikeln i Läkartidningen