“1 maj 2018 – ett steg i kampen för ett universellt utformat samhälle”

”Den 1 maj 2018 börjar en principiellt viktig lagändring att gälla som stärker delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Diskrimineringslagens (2008:567) undantag för företag med färre än tio arbetstagare tas bort när det gäller bristande tillgänglighet som diskriminering. Det innebär att även mindre arbetsgivare – företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare och som i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten – omfattas av lagen.”

Länk till mer information