I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har.

I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.

Mer information om skollagen finns på Skolverkets hemsida.

Regel om extra anpassningar

I skollagen finns en regel om så kallade extra anpassningar (3 kap, 5 a och 8§§). Där står att om det befaras att en elev inte kommer att uppnå kunskapskraven så ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar i undervisningen. Först när extra anpassningar prövats och inte räckt till ska behov av särskilt stöd utredas. Om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inte skulle vara tillräckliga så kan skolan istället direkt utreda behov av särskilt stöd.

Regel om elever med funktionsnedsättning

I skollagen finns också en regel om elever med funktionsnedsättning (3 kap. 3§). Där framgår det att elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Fördelning av kommunens resurser

I skollagen framgår det också att kommuner ska fördela resurser inom skola efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov (2 kap.8 a §).