Åtgärdsprogram för elever

När en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska detta skyndsamt utredas. Det är rektors ansvar enligt skollagen. 

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Av åtgärdsprogrammet ska framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, hur åtgärderna ska följas upp och hur de ska utvärderas.

Åtgärdsprogrammet kan överklagas till Skolväsendets Överklagandenämnd. Även rektors beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram kan överklagas till överklagande nämnden.

Så här är det formulerat i Skollagen:
3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen

Utredning
8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

Åtgärdsprogram
9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.

Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.

Skolverket har gett ut allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram. Den finns i pdf-format på Skolverkets webbplats.
Lär mer om Skolverkets allmänna råd för åtgärdsprogram

Länk till tips på material om åtgärdsprogram

Länk till skrift om “Stödinsatser i skolan – vad behöver jag som förälder veta?”