En logoped arbetar med att hjälpa människor som har svårigheter med att kommunicera. Logopeden utreder och bedömer språk- och kommunikationsförmågan hos en person som har fått afasi. Logopeden ger sedan träning och råd för de som har brister i röst, tal eller språk. Även ät- och sväljsvårigheter ingår i arbetsuppgifterna.

Logopeder finns inom slutenvården på centralsjukhus, inom dagrehabilitering och poliklinisk vård (öppenvård). För en person med afasi har tillgången till logoped och dess insatser en stor betydelse för rehabiliteringens utveckling.