Hälso- och sjukvård

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

Lagen finns för att människor med funktionsnedsättning ska få det stöd som de är i behov av och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. LSS ska skapa jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de människor som omfattas av lagen. Det är landsting och kommun som har ansvaret för att människor som omfattas av lagen ska få det stöd och den service som de är i behov av.

LSS är till för vissa människor med funktionsnedsättning och är indelat i personkretser utifrån vilka personer som omfattas av lagen.

Personkrets 1: Omfattar människor med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
Personkrets 2: Omfattar människor med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
Personkrets 3: Omfattar människor med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Länk till LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Socialtjänstlagen – SoL

Socialtjänstens verksamhet i kommunen regleras av Socialtjänstlagen (SoL). Vissa delar inom Socialtjänstlagen riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Enligt Socialtjänstlagen ska ”Socialnämnden verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra”

Länk till Socialtjänstlägen (SoL)

Assistansersättning

Inom Socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om rätten till assistansersättning. Personer som omfattas av LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – är de som har rätten till assistansersättning.

Länk till information om assistansersättning
Länk till Försäkringskassans information om assistansersättning

Ledsagning

Genom stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL) kan man få ledsagarservice. Det är en biståndshandläggare på kommunen som bedömer behovet av ledsagning. Det kan i vissa fall krävas läkarintyg som bekräftar behovet av ledsagning.

Länk till LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Länk till Socialtjänstlägen (SoL)

Behov av hemtjänst, hemvård, avlastning och ledsagning

Hemtjänsten och hemvårdens insatser styrs utifrån flera lagar, främst enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Varje kommuns socialtjänst beslutar om vilka insatser som en person ska få utifrån gällande lagstiftning. Det kan gälla hemtjänst, ledsagarservice eller avlastning. Oftast är det en biståndshandläggare i kommunerna som beviljar eller avslår den sökta hjälpen.

Vård enligt HSL beslutas oftast av en läkare men kan också beslutas av en sjuksköterska. Därefter ska respektive hemtjänstgrupp i samråd med individen själv göra upp en individuell arbetsplan över hur hjälpen ska utformas och genomföras.
Behov av medicinsk hjälp och hur den ska utformas, exempelvis i form av läkemedelsgivning, omläggningar och andra liknande insatser, bestämmer ansvarig läkare och/eller sköterska.

Länk till Socialtjänstlagen (SoL)
Länk till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Länk till LSS-lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade