Mänskliga rättigheter

FN:s Konvention om barnets rättigheter
Afasiförbundet arbetar utifrån FN:s Konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den ofta kallas. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen utgår från att barndomen har ett värde i sig och att barn är en utsatt grupp i samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd. Barnkonventionen består av 54 artiklar som bygger på fyra viktiga principer:

-Att barnet har rätt till likvärdiga villkor
-Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
-Att barnet har rätt till liv och utveckling
– Att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Barnombudsmannen (BO) är den statliga myndighet som har till uppgift att ta tillvara på barns och ungdomars rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen. Barnombudsmannen arbetar på ett övergripande plan och ingriper inte i enskilda fall.

Barnkonventionen finns att läsa i sin helhet på Barnombudsmannens hemsida www.barnombudsmannen.se.

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Afasiförbundet arbetar utifrån FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Vår utgångspunkt är att alla, barn som vuxna, ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra.
FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Sverige i december 2008. Den har sin grund i mänskliga rättigheter och är vägledande för hur funktionshinderpolitiken ska genomföras.

Länk till Myndigheten för delaktighet om FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Länk till lättläst version av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning