Aphasia United – topp 10

Aphasia United har sammanställt 10 punkter som är viktiga för personer med afasi. Dessa punkter har tagits fram utifrån forskning och kliniska riktlinjer i många olika länder.

Skrivet av: Marika Schütz, leg logoped MSc

Bästa praxis vid afasi

1. Alla med förvärvad hjärnskada ska screenas

2. Vid misstanke om kommunikationssvårigheter ska logoped göra en bedömning

3. Information om afasi samt behandlingsalternativ ska ges

4. Kommunikationen måste säkras så att den fungerar för den som har fått afasi

5. Intensiv och individualiserad rehab ska erbjudas

6. Kommunikationspartnerträning ska erbjudas

7. Familj och vårdare ska inkluderas i rehabiliteringen

8. Insatserna ska vara kulturellt och personligt anpassade

9. All vårdpersonal ska utbildas i afasi och tränas att stödja kommunikation

10. Information skall vara tillgänglighetsanpassad

Punkterna har godkänts av experter på afasi över hela världen

De tio punkterna är framtagna för att vara vägledande för vårdpersonal, person med afasi och deras anhöriga samt beslutsfattare inom vården. Tanken är att punkterna ska förbättra kliniska beslut och resultat, befrämja evidensbaserad vård, förbättra kvalitet, minska ojämlikheter, identifiera forskningsluckor samt informera om bästa praxis.

Fördjupning av de tio punkterna för bästa praxis

1. Alla patienter med hjärnskada eller progressiv neurologisk sjukdom ska screenas för kommunikativ nedsättning.

2. Personer med misstänkt kommunikativ nedsättning, ska undersökas av kvalificerad sjukvårdspersonal (i Sverige logoped). Undersökningen ska avgöra art och grad av afasi, och personlig konsekvens av kommunikationshindret.

3. Personer med afasi ska få information om afasi, samt orsaker och alternativ för behandling. Detta gäller från akut tillstånd till kroniskt skede.

4. Kommunikationen ska säkras. Personen skall ges möjlighet att uttrycka vilja och önskemål, eller få en dokumenterad plan för hur detta ska uppnås.

5. Personer med afasi ska erbjudas intensiv och individualiserad behandling, utformad för att ge meningsfylld påverkan på kommunikation och liv. Behandling kan vara riktad mot att förbättra språkförmågor, kompensatoriska strategier, delaktighetsträning och inträning av alternativa kommunikationsmedel. Träning kan bestå av individuell träning, träning i grupp, digital träning eller databaserad träning. Träning är gynnsamt både i akut och kronisk fas.

6. Kommunikationspartnerträning ska erbjudas för att förbättra kommunikationen.

7. Familj och vårdare ska inkluderas i rehabiliteringsprocessen.

8. Tjänster för personer med afasi skall vara kulturellt och personligt anpassat.

9. Alla som arbetar med personer med afasi ska utbildas i afasi, och hur man kommunicerar vid afasi.

10. Information som ges ska anpassas till ett afasivänligt format. Detta kan göras genom enklare och kortare text, att få texten uppläst eller med bilder.

Skrivet av: Marika Schütz, leg logoped MSc

Källa: Simmons-Mackie N, Worrall L, Murray LL, Enderby P, Rose ML, Paek EJ, et al. The top ten: best practice recommendations for aphasia