Aktuellt

Här kan du läsa mer om några aktuella frågor som Afasiförbundet och Talknuten jobbar med kring afasi och språkstörning/DLD.

Uppvakning av Civilminstern

Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg träffade Civilminisiter Erik Slottner tillsammans med Freja eId och Funktionsrätt Sverige. Vid mötet överlämnades ett upprop om att alla medborgare behöver få tillgång till en e-legitimation. 13 organisationer står bakom uppropet.

Debattartikel om kvalitetsdialoger

Afasiförbundet/Talknuten, Autism- och Aspergerförbundet, Attention och FUB debatterar om det slopade ekonomiska stödet för kvalitetsdialoger om elever medfunktionsnedsättning i landets förskolor och skolor. Satsningen har inletts i ett samarbete mellan Skolverket och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, en står nu utan finansiering. Det är kontraproduktivt och riskerar att likvärdigheten för elever med funktionsnedsättning minskar, menar organisationerna.

Länk till debattartikeln i Altinget Slopa inte finansieringen för att säkra likvärdigheten för elever med funktionsnedsättning, Edholm

Digitala nätverk för yngre med afasi

Afasiförbundet startar nu digitala nätverk för personer med afasi upp till 55 år. Först ut är en bokcirkel som Afasiföreningen i Värmland bjuder in till. Du som vill vara med kan vara bosatt i hela landet.

Anmäl ditt intresse att vara med i bokcirkeln till susanne@afasivarmland.se

Anmäl ditt intresse för andra digitala nätverk till info@afasi.se

Kurser under hösten

Afasiförbundets föreningutvecklare Anna Nilsson ordnar regelbundet digitala kurser om olika teman och ämnen för förtroendevalda och medlemmar i föreningarna. Nu planeras bland annat en kurs om påverkan tillsammans med den tidigare riksdagsledamoten Bengt Eliasson som sitter i Afasiförbundets styrelse.

Intresserad av att vara med? Mejla Anna Nilsson


Utredning om elever med funktionsnedsättning

Det pågår en viktig statlig utredning ”Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet” (SOU 2022:2).

Särskild utredare är Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder vid Högskolan i Halmstad.

Afasiförbundet/Talknuten har lämnat in ett yttrande till utredningen om språkstörning/DLD och med tankar om områden statistik måste tas fram och kunskapen öka. Yttrandet är publicerat på vår webbsida https://afasi.se/2022/10/31/uppmarksamma-sprakstorning-i-skolan/

Fånga upp elever med språkstörning/DLD

En språkstörning påverkar inlärning i skolans alla ämnen och leder ofta till sämre skolresultat.

Elever med språkstörning/DLD i alla åldrar behöver få rätt stöd i skolan. Idag faller många elever med språkstörning/DLD mellan stolarna. Samtidigt är maskering av språkstörning/DLD vanligt, det vill säga att en person avsiktligt eller oavsiktligt döljer sina språkliga svårigheter. Ökad kunskap om språkstörning/DLD bland lärare, elevhälsa och skolledare är en viktig nyckel för att bli bättre på att uppmärksamma och fånga upp elever med funktionsnedsättningen.

Afasiförbundet/Talknuten debatterade tillsammans med Logopedförbundet, Unga med språkstörning, DHB och forskaren Anna Eva Hallin i tidningen Skolvärlden under DLD-dagen den 14 oktober. Artikeln har legat och toppat på Skolvärldens debattsida under flera veckor. Länk till artikeln https://skolvarlden.se/artiklar/skolorna-maste-fanga-upp-elever-med-sprakstorning

Vi skickar ut MSB krisbroschyr på lätt svenska

Afasiförbundet skickar ut krisbroschyren “om krisen eller kriget kommer” skriven på lätt svenska till våra medlemmar och prenumeranter i ett samarbete med MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Broschyren kommer mer Tidningen Afasi 4/2022 som ges ut den 30 november.

Möte med skolledare, forskare och SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bjöd in fyra funktionsrättsorganisationer till kunskapsutbyten med skolledare och forskare.

Afasiförbundet/Talknuten var en av de inbjudna organisationerna. Dagen innehöll många kreativa diskussioner om hur kunskapen om språkstörning/DLD och andra funktionsnedsättningar kan öka i skolan och vad olika aktörer kan göra. Funktionsrättsrörelsen lyfte bland annat vikten av att lyssna på eleverna och ställa dem och deras upplevelser av skolan i centrum.

Vid mötet diskuterads även att det skulle behöva bjudas in till liknande möten i de tio regioner där Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket nu finns lokaliserade. Det är viktigt att olika aktörer ges möjlighet att ta till vara varandras kunskap och dela olika perspektiv.

Arvsfondsprojekt NKC, nationellt kompetenscentrum för förvärvad hjärnskada

Afasiförbundet är med i ett projekt om att bygga upp ett nationellt kompetenscentrum för förvärvade hjärnskador, NKC. Projektet är inne på sitt första projektår och håller som bäst på att bygga upp en plattform. Afasiförbundet är medsökande och siter förutom i styrgruppen i flera referensgrupper.

Kontakt med projektledare NKC Ingela Ljunggren Thörnblad e-post

Ansökan om spelprojketet Levla upp

Afasiförbundet har lämnat in en ansökan om spelprojektet Levla upp” till Arsvfonden. Just nu håller vi på med en förprocess och träffar grupper med personer som har afasi på några ställen i landet.

Ansökan beräknas behandlas av Arvsfonden i februari 2023.

Om afasi i medier

Afasi har uppmärksammats i flera medier under oktober-november 2022.

TV 4 nyheterna uppmärksammade bristerna i afasirehabiliteringen i landet den 15 oktober. Länk till nyhetsinslag om afasi i TV4

SVT program Fråga Doktorn uppmärksammade vad som händer i hjärnan vid stroke och afasi. Länk till programmet Fråga Doktorn

Tidskriften Modern Psykologi uppmärksammar afasi i sitt temanummer om hjärnan (9-10/2022).
Afasiförbundets medlemmar Fredrik Sandman och Mathilda Cederlund blir intervjuade tillsammans med afasiforskarna Ingrid Henriksson (Göteborgs universitet) och Camilla Olsson (Uppsala universitet).

Afasiföreningarna har debatterat i lokalpress om behovet av fler logopeder i primärvården tillsammans med Afasiförbundet och Logopedförbundet.
Länk till att läsa debattartiklar