Vi arbetar för livslång rehabilitering

Afasiförbundet agerar på olika sätt för att skapa opinion och försöka påverka så att vård och rehabilitering förbättras för personer med afasi.

Vi arbetar med små medel och gör olika insatser för att lyfta fram frågan. Vi deltar i arbetsgrupper, möten med politiker, vårdgivare och myndigheter, skriver debattartiklar och gör mindre kampanjer där vi engagerar våra läns- och lokalföreningar samt medlemmar.

Uppdatering av Nationella Riktlinjer för Stroke

Afasiförbundet har deltagit i olika möten kring den uppdatering av de nationella riktlinjerna för Stroke som Socialstyrelsen initierade år 2015. Under 2016 och 2017 arbetar en prioriteringsgrupp med att prioritera, bedöma och ta fram nya riktlinjer. Afasiförbundet har en representant i prioriteringsgruppen.

Seminarium om kognitivt stöd

Sveriges Arbetsterapeuter bjöd in till seminariet ”Kognitivt stöd – så skapar vi jämlik tillgång” tillsammans med Afasiförbundet och flera andra funktionshindersorganisationer. Olika föreläsare berättade om sitt arbete med kognitivt stöd, delaktighet, skola och utbildning samt kommunikativa hjälpmedel. Seminariet filmades och finns att titta på via länk.

Länk till seminariet “Kognitivt stöd – så skapar vi jämlik tillgång”

Flygblad om vad afasi innebär

För att uppmärksamma allmänhet,  politiker och tjänstemän på vad afasi innebär har togs ett flygblad fram under 2016 som används av Afasiförbundet och afasiföreningar för att dela ut vid olika arrangemang lokalt och på riksplan.
Flygblad Vi vägrar vara tysta 300x233

Afasidagen

Den årliga Afasidagen har använts för att skapa opinion kring rehabiliteringsfrågor.

År 2019 arbetade vi med en minikampanj: “Ge tid”. Vi tog fram kort, digitala bilder och knappar (bagdes) med Ge-tid och spred. Vi publicerade även en debattartikel tillsammans med Svenska Logopedförbundet om vikten att såväl privatpersoner, myndigheter som företag ger personer med afasi tid i olika sammanhang och situationer.  Bland annat föreslog vi att affärer skulle införa en “långsam-kassa” för dem som behöver gott om tid när de handlar. Filmen “Mathilda om afasi” användes också i Ge tid-kampanjen.

År 2018 uppmärksammade vi Socialstyrelsen uppdaterade Nationella riktlinjer Vård vid stroke och behovet av kommunikativ rehabilitering för personer med afasi. Vi fick bra medialt genomslag för en debattartikel tillsammans med Svenska Logopedförbundet om behovet av fler logopeder för att förverkliga de rekommendationerna kring afasi riktlinjerna.

År 2017 uppmärksammade vi den ojämlika vården vid afasi och stroke. Vi fick debattartiklar publicerade om frågan i lokalpress i hela landet.

År 2016 uppmärksammas svårigheterna för personer med afasi att vara delaktiga i samhället vid utbyggnaden av egenservicen. Det gäller e-hälsa, resor, betalsystem och tjänster som kräver bank-ID. En debattartikel publicerades i olika lokaltidningar.

År 2015 uppmärksammades bristen på kunskap kring kommunikation med personer med afasi inom vård och hemtjänst. En debattartikel publicerades i ett tiotal lokaltidningar.

År 2014 uppmärksammas åldersdiskrimineringen inom rehabiliteringen. Många som fyllt 65 år får varken kommunikativ eller fysisk rehabilitering efter en stroke med påföljande afasi.

År 2013 arbetade Afasiförbundets läns- och lokalföreningar med att uppmärksamma bristen på logopeder som arbetar med afasi i landsting och kommuner. Detta gjordes genom att dela flygblad till allmänheten och stå med utställningar och bokbord  i olika städer samt debattinlägg, insändare och intervjuer i lokalpress.

Vykortskampanj
Vykortskampanj

Inför valet 2014 startade vi en Vykortskampanj för att fler logopeder som arbetar med afasi ska anställas i kommuner och landsting. Vykorten skickades till kommun- och landstingspolitiker av medlemmar i Afasiförbundets lokalföreningar.

Namninsamling

Vintern och våren 2013/2014 pågick en Namninsamling för att fler tjänster ska skapas för logopeder som arbetar med afasi i landsting och kommuner. Afasiförbundets läns- och lokalföreningar samlade in namnunderskrifter bland medlemmar och hos allmänheten. Namninsamlingen gav totalt 6272 underskrifter på papper eller digitalt.  Afasiförbundet har uppmärksammat Socialministern Göran Hägglund och hans politiska stab på namninsamlingen och bristerna i den kommunikativa rehabiliteringen av personer med afasi. Namnunderskrifterna lämnades därefter över till intresse- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, den 10  september 2014. Hans Karlsson chef för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Hälso och omsorgsavdelning tog emot och diskuterade frågan med Afasiförbundet.
Namninsamlingen till SKLxxNaminsamlingen till SKL3x

badgets3“Knapp/Badges”

För att uppmärksamma hur viktiga logopeder är för rehabilitering av personer med afasi eller språkstörning tog Afasiförbundet fram en “knapp eller badget” att fästa på jackan med texten “Jag älskar logopeder”. Knappen spreds under 2014 och 2015.