Rätten till försörjning

Alla människor har rätt till arbete och att vara bidragande till samhället utifrån sin egen arbetsförmåga. Alla har också rätt till en försörjning, oavsett arbetsförmåga.

Rätten till försörjning är en av de viktigaste frågorna för funktionshindersrörelsen. Afasiförbundet driver främst arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor i samarbete med Funktionsrätt Sverige.

– Rätten till arbete
– Rätten till social trygghet
– Rätten till ett gott liv

År 2013 tog Nationalekonomen Dan Andersson fram en rapport på uppdrag av Funktionsrätt Sverige. I rapporten räknade Dan Andersson på hur mycket samhället skulle tjäna på att fler med funktionsnedsättning kom i arbete.  Länk till Funktionsrätt Sverige och om rapporten. 

Läget på arbetsmarknaden i siffror

Länk till samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken från Myndigheten för Delaktighets rapport “Hur är läget 2015?” 

Statistik för sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning har förts på olika sätt genom åren. Siffrorna har över tid varit relativt konstanta. Ungefär hälften av personer med funktionsnedsättning saknar arbete oavsett om det har varit högkonjunktur eller lågkonjunktur.

År 2013 var sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning 55 procent. Det kan jämföras med 79 procent för övrig befolkning.

• 28 procent av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning. De kan vara arbetslösa eller delta i arbetsmarknadsåtgärder. Det är en ökning från förra året då motsvarande andel var 26 procent.

• Mindre än hälften av kommunerna prioriterar ungdomar med funktionsnedsättning vid fördelning av sommarjobb.

• I 77 procent av kommunerna finns regelbunden samverkan med Arbetsförmedlingen för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i arbetslivet på lika villkor.

• Nästan 7 700 personer fick 2013 tillgång till arbetshjälpmedel, vilket är en ökning sedan 2012 med cirka 10 procent.

Fakta hämtade från Myndigheten för Delaktighets rapport “Hur är läget 2014?” Läs mer

Situationen på arbetsmarknaden för personer med afasi

Det saknas statistik över hur många som är i yrkesverksam ålder och får afasi som kommer tillbaka till arbete. Mycket tyder dock på att situationen kan vara ännu sämre för personer med afasi än för personer med funktionsnedsättning och begränsad arbetsförmåga generellt. Bland annat eftersom rehabiliteringen av personer med afasi har stora brister. Utan god rehabilitering är det svårt att komma tillbaka till arbetslivet.

Tidningen Afasi har intervjuat två personer med afasi som kommit tillbaka till arbetsmarknaden. Länk artikel Anders och Länk artikel Katarina

Socialförsäkringar

På uppdrag av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har Handikappförbuden skrivit rapporten En socialförsäkring för alla – Funktionsrätt Sveriges förslag till en hållbar socialförsäkring. Ladda ner rapporten som pdf.

Remissvar

Länk till Afasiförbundets remissvar och yttranden