Utredning av elevers behov av särskilt stöd

Skolverket och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, har tagit fram ett material för att kartlägga behov av särskilt stöd till elever med funktionsnedsättning.

Skolverket och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, har tagit fram ett material för att kartlägga behov av särskilt stöd till elever med funktionsnedsättning.

“Särskilt stöd är omfattande insatser som pågår under en längre tid. När en elev kan vara i behov av sådant stöd ska skolan utreda behovet. Flera professioner behöver delta i utredningen. Det här materialet ger stöd i utredningsarbetet till alla involverade. Materialet ger förslag på en arbetsgång där kartläggning och pedagogisk bedömning beskrivs i olika steg, modeller för analys och stöd för dokumentation av utredningen.” (Skolverkets webbplats).

Länk till materialet på Skolverkets webbplats