Tips för skolan

Det allra viktigaste stödet till elever med språkstörning är förståelse och att bli mött med respekt för sina svårigheter. Språkstörning kan se mycket olika ut och varierar från individ till individ.

En del kan ha bekymmer med att producera språk och/eller att förstå talat språk. Det kan innebära att man har nedsatt språkförståelse, begränsat ordförråd, svårt med grammatik och ljudbildning.

Läs mer i broschyren Leva med DLD/språkstörning 

Språkstörning är individuellt

Det går inte att bemöta alla elever med språkstörning lika. Det är viktigt att kartlägga varje elev för att se hur de individuella behoven ser ut. De som har problem med uttryckssidan av språket behöver hjälp med logoped och talpedagog. De som har bekymmer med semantiska-pragmatiska aspekten av språket behöver träna betydelse och språkanvändning.

Elever med grav språkstörning kan ofta ha andra nedsatta funktioner utöver sin språkstörning, i form av bristande perceptionsförmåga, bristande arbetsminne, nedsatt motorik, bristande uthållighet eller stor avledbarhet. Många får även läs- och skrivsvårigheter i skolan.

Att tänka på för att skolsituaionen ska fungera bra

 •  En elev med språkstörning har ofta begränsat arbetsminne. Det kan vara svårt att komma ihåg långa instruktioner. Därför är det viktigt att ge enkla och korta instruktioner, gärna både muntliga och skriftliga.
 • Det är bra att repetera instruktionerna flera gånger och man kan med fördel repetera “gammal” kunskap och sedan bygga på med det nya man vill gå igenom.
 • Eleven är i behov av upprepning, tydlighet och struktur i undervisningen.
 • Eleven kan ha svårigheter med den auditiva perceptionen och koncentrationen. Då det bra att se till att det är en dämpad ljudmiljö runt eleven.
 • Många elever med språkstörning är ljudkänsliga. Minimera därför buller och distraktioner. Akustik, ljudmiljö och ljudutnämning är viktigt. Skärmar, hörselkåpor, ljudabsorberande ytor samt trådlös mikrofon kan användas.
 • Möjlighet att få arbeta i små elevgrupper.
 • Behov av enskild hjälp och träning.
 • Inlärningen kräver många gånger längre tid. Sätt att motverka detta kan vara att undvika långa texter och istället hellre ha korta texter med bilder till. Det är viktigt att gå igenom texterna för att säkerställa elevernas läsförståelse.
 • Att använda förstärkning som ett komplement till det talade språket kan många gånger behövas. Förstärkningen kan vara visuell, auditiv eller taktil stimuli, och är beroende av vilka sidor som är starka hos barnet.
 • Om eleven har läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att undvika skriftliga prov och istället ha muntliga prov. Om man har skriftliga prov kan man ha flervalsfrågor med stor, luftig stil och gärna bilder.
 • Ge eleven hjälp i form av ord till exempel en bokrecension. Eleven kan kryssa i om boken var bra/dålig osv. Då behöver eleven inte hitta på alla orden själv.
 • Det är vanligt att eleverna har en längre “startsträcka” än andra när det gäller att starta ett nytt moment. De behöver tid att ställa om sig till den nya uppgiften.
 • Eleven behöver stöd och tid för det sociala samspelet. Då eleven kanske saknar egna strategier för att utveckla detta, behöver eleven få lära sig det genom exempelvis turtagning och att ta andras perspektiv.
 • Vid skolsituationen kan det vara bra att läraren läser upp vad som skrivits på tavlan och inte suddar ut så snabbt.
 • Fråga gärna eleven! Han/hon har kanske funderat på något som kan underlätta.
 • Det är viktigt att uppmuntra elevens starka sidor och bygga vidare på dem!

Källor: Uppgifterna är inhämtade från litteratur, uppsatser, föreläsningar, samt i samtal med logopeder, speciallärare och läkare.

Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänster

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM erbjuder olika tjänster som specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och ger ut statsbidrag.

SPSM tog 2019 fram Studiepaket språkstörning för pedagoger och lärare i förskola, skola och gymnasium https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/

Film om Specialpedagogiska skolmyndigheten (länk)

Fråga en rådgivare är en tjänst som SPSM har (länk)

Hitta läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang (länk)

Information om språkstörning (länk)

Material hos SPSM

Skolverket har en skrift om stödinsatser som riktar sig till föräldrar.
Länk till skrift “Stödinsatser i skolan – vad behöver jag som förälder veta?”

Tips på appar för elever i skolan

Länk till skolappar

Länk till IKT-sidan Lust, motivation och lärande