Artikel – Lärverktyget C-Pen

Elev, lärare och förälders erfarenheter av C-Pen 3.0.

Jag träffar Daniel och hans klasslärare Eva en solig junidag på Brunns skola som ligger på Ingarö utanför Stockholm. Daniel är 11 år och går år 4 i en lugn och trevlig klass med 25 elever. I klassen finns flera elever med särskilda behov och specialläraren ger stöd i klassen c:a 3 timmar i veckan. Några elever får hjälp i klassrummet, medan andra föredrar att gå ifrån för att arbeta avskilt. Alla elever har en egen dator med tillgång till talsyntes. I Daniels klass är det inte bara elever med dyslexi som använder talsyntes, den används allmänt av alla elever bland annat när de lyssnar igenom och korrigerar sina texter.

Daniel har språkstörning och har sedan ett år tillbaka även diagnosen dyslexi. Trots datorstöd finns det många situationer i skolan som kan kännas betungande med tidskrävande läs-och skrivarbete, vilket tär på hans lust och energi.
Vid en elevhälsokonferens under höstterminen i år 4 föreslog Daniels mamma att skolan skulle köpa in en C-Pen för att underlätta hans textbearbetning. Mamma Pia Borg, som själv använt C-Pen för sina högskolestudier under en längre tid, upplever att den varit ett effektivt hjälpmedel.

Daniel fick C-Pen i skolan

Skolan anskaffade en C-Pen som Daniel nu använt under en termin och han är mycket positiv till den.
När specialläraren lärt sig att använda pennan var det Daniels tur. Han lärde sig verktyget snabbt och kunde sedan visa sin klasslärare Eva hur den fungerar.
När klassen arbetar med faktatexter i NO (naturorienterande ämnen) läser klassläraren eller en klasskamrat texten styckevis högt för Daniel och resonerar om innehållet och vad som är viktigt. De viktiga textdelarna markeras med C-Pen och förs över till dator och sparas ner för att sedan lyssnas till med hjälp av talsyntes. I efterarbetet arbetar klassläraren och Daniel med att värdera innehållet t.ex. om han behöver förändra, lägga till eller ta bort något.

Klassläraren ser fördelar med C-Pen

Klassläraren tycker att fördelen med C-Pen är att Daniel numera slutför uppgifter och känner sig nöjd med sina prestationer. Han lär sig att välja ut väsentligheter och centrala fakta ur texter. Texten bearbetas på så vis flera gånger, vilket är positivt för hans inlärning. Daniel tycker att det är bra att inte behöva läsa och skriva, vilket tar tid och medför risk för att han gör läs-och skrivfel, som kan innebära missförstånd av sammanhang. Den markerade texten blir korrekt via C-Pen och gör att den låter begriplig via talsyntesen. Han kan koncentrera sig helt och hållet på innehållet och lyssna på texten flera gånger. Arbetet ökar hans självständigt och han behöver inte vänta på hjälp.

I ett längre perspektiv tänker klassläraren att Daniel ska lära sig att omformulera markerade textdelar och skriva dem med egna ord. Han kan också behöva använda C-Pen i fler ämnen t.ex. engelska för att lyssna och även för matematik som innehåller många moment.

Daniel lyckas i skolan

Klassläraren kan se att C-pen skulle vara ett bra hjälpmedel inte bara för elever med språkstörning och dyslexi, utan även för dem som inte vill skriva, har låg uthållighet eller har ett annat modersmål.
Den stora behållningen för Daniels del är dock att han upplever att han lyckas och känner sig mer nöjd med sina prestationer, vilket gett honom ett bättre självförtroende.

Text skriven av Barbro Lönn och hämtad från Tidningen Afasi (tidigare Afasinytt) nummer 3-4 år 2011.

Fakta om C-Pen:
C-Pen är en läspenna från C Technologies. Tillsammans med det medföljande OCR-mjukvaran kan du enkelt scanna in text som genast blir redigerbar. Man drar med pennan över texten, som omedelbart överförs till datorn via en USB-kontakt. Den är designad för både höger- och vänsterhänta.

Kortare texter från böcker läses snabbt in och kan sparas i t.ex Word.
C-Pen är kompatibel med Windows och Mac OS X
C-Pen har stöd för 176 olika språk.

C-pen