Afasi – en funktionsnedsättning

Afasi är en funktionsnedsättning. Det innebär att afasi utgör ett varaktigt tillstånd som inte går över med tiden. 

Efter ett genomfört terminologiarbete beslutade Terminologirådet i oktober 2007 att publicera de nya och reviderade begreppen av funktionshinder och funktionsnedsättning.

Förändringarna innebär att:

  • Funktionshinder betraktas inte längre som en synonym till funktionsnedsättning utan betecknar ett eget begrepp.
  • Definitionen av funktionsnedsättning är oförändrad.
  • Handikapp tas bort som uppslagsterm och termen avråds som synonym till såväl funktionsnedsättning som funktionshinder.

Funktionshinder utgör numera en egen termpost och definieras som en: ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
I kommentarfältet anges: Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen”. Afasi är en funktionsnedsättning.

Handikapp definieras inte, utan avråds som synonym till funktionsnedsättning respektive funktionshinder.

Förändringen av begreppen syftar till att tydliggöra distinktionen mellan vad som avser en persons nedsättning av funktionsförmåga och vad som avser problem som uppkommer för en person med funktionsnedsättning i relation till omgivningen. Funktionshinder uppstår således när en person med en funktionsnedsättning möter bristande tillgänglighet eller andra former av barriärer i den omgivande miljön.

Text hämtad från Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se