Mänskliga rättigheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds “Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Afasiförbundet arbetar utifrån FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vår utgångspunkt är att alla, barn som vuxna, ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Sverige i december 2008. Den har sin grund i mänskliga rättigheter och är vägledande för hur funktionshinderpolitiken ska genomföras.

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lättläst version av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Beställ konventionen hos Myndigheten för delaktighet 

Film: mänskliga rättigheter i kommuners dagliga arbete

Webbutbildning om mänskliga rättigheter

FN:s Konvention om barnets rättigheter

Afasiförbundet arbetar utifrån FN:s Konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den ofta kallas. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen utgår från att barndomen har ett värde i sig och att barn är en utsatt grupp i samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd. Barnkonventionen består av 54 artiklar som bygger på fyra viktiga principer:

  • Att barnet har rätt till likvärdiga villkor
  • Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
  • Att barnet har rätt till liv och utveckling
  • Att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Barnombudsmannen (BO) är den statliga myndighet som har till uppgift att ta tillvara på barns och ungdomars rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen. Barnombudsmannen arbetar på ett övergripande plan och ingriper inte i enskilda fall.

Barnkonventionen finns att läsa i sin helhet på Barnombudsmannens hemsida www.barnombudsmannen.se.

Alternativrappoter

Den svenska funktionshindersrörelsen överlämnade den 28 april 2011 sin alternativrapport om hur Sverige lever upp till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till regeringsministrarna Maria Larsson och Erik Ullenhag. Sammanfattningsvis säger rapporten att det återstår mycket att göra innan människor med funktionsnedsättningar får lika tillgång till sina mänskliga rättigheter som människor utan funktionsnedsättning.

Under 2018 kommer funktionshindersrörelsen att arbeta med att ta fram en ny alternativrapport.

Handikappförbundens alternativrapport till FN

Förslag på frågor till FN:s övervakningskommitté

FN granskar Genevex

Bild tagen av Lika Unika