Bristande tillgänglighet – en form av diskriminering

Den 1 januari 2015 kom en ny lag som innebär att otillgänglighet räknas som en form av diskriminering inom samtliga samhällsområden med vissa undantag. Syftet med den nya lagen är att den ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på lika villkor som andra.

Lagen gäller inte vid:
– tillhandahållandet av bostäder,
– vid förfrågan om arbete,
– för privatpersoner eller företag som har färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster (med undantag för företag inom hälso- och sjukvård).

Om man själv eller någon annan har blivit diskriminerad eller är missgynnad kan anmälan göras till DO, Diskrimineringsombudsmannen. Det går också att anmäla en arbetsgivare eller utbildningsanordnare som har brister i det förebyggande eller främjande arbetet.

För att visa på att otillgänglighet finns i samhället för personer med afasi eller språkstörning är det viktigt att göra en anmälan om det till DO. Genom en anmälan får DO underlag för vilka problem med diskriminering som förekommer när det gäller afasi och språkstörning. Den informationen kan sedan användas av DO för att föreslå eller stödja förslag till förändringar i lagförslag och remisser för riksdag och regering.

Anmälan om otillgänglighet kan göras till DO, Diskrimineringsombudsmannen via deras webbplats www.do.se.
På DO:s webbplats finns tips och anmälningsblanketter.

Länk till mer information om bristande tillgänglighet
Länk till hur anmälan kan göras till DO, Diskrimineringsombudsmannen
Länk till mer information om lagen i skolan