Ansvar för stöd

Staten, kommuner och landsting har tillsammans ansvaret för att det individuella stödet för personer med funktionsnedsättning garanterar god hälsa samt ekonomisk och social trygghet. Generella insatser är centrala för att uppnå delaktighet och jämlikhet.

Socialstyrelsen är ansvarig sektorsmyndighet för funktionshinderpolitiken och arbetar för att myndigheter och verksamheter inom hälso- och sjukvården och omsorgen ska vara med och uppfylla de handikappolitiska målen.