Förbudet mot diskriminering

Den 1 januari 2015 träder den nya lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering i kraft. Det innebär att offentlig verksamhet och företag kan anmälas för att inte ha vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet.

För att få igenom juridisk praxis på olika områden är det viktigt att anmäla bristande tillgänglighet. Afasiförbundet kommer tillsammans med andra funktionshindersorganisationer därför att arbeta för att få medlemmar och andra att anmäla bristande tillgänglighet.

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller inom många områden
– Arbetsliv
– Utbildning
– Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
– Arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
– Start eller bedrivande av näringsverksamhet
– Yrkesbehörighet
– Medlemskap i vissa organisationer
– Varor och tjänster
– Allmän sammankomst
– Offentlig tillställning
– Hälso- och sjukvård
– Socialtjänst
– Socialförsäkring
– Arbetslöshetsförsäkring
– Statligt studiestöd
– Värn- och civilplikt
– Offentlig anställning

Undantagen i diskrimineringslagstiftningen

– Tillhandahållande av bostäder
– Företag som tillhandahåller varor och tjänster och som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare

Så anmäler du bristande tillgänglighet

DO, Diskrimineringsombudsmannen är den myndighet som tar emot anmälningar om bristande tillgänglighet. DO har jurister anställda som driver fall som de bedömer kan bli juridiska prejudikat, det vill säga påverka kommande domar och därmed driva på samhällsutvecklingen i en fråga.

DO tar särskilt upp fall där de får in många anmälningar eftersom de då märker att det är en viktig fråga som berör flera. Även om DO inte tar upp just ditt fall är det därför viktigt att göra en anmälan.

Fråga DO

När du vill diskutera om en fråga är värd att anmäla så kontakta DO på telefon växel: 08-120 20 700. DO tar emot anmälningar via sin webbsida www.do.se och kan även hjälpa till att fylla i en anmälan via telefon till den som på grund av funktionsnedsättning inte klarar av att göra det själv.