Talknuten arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med språkstörning, deras anhöriga och närstående.

Talknuten är en ideell intresseförening som är demokratiskt uppbyggd och partipolitiskt och religiöst obunden. Talknuten är en regionförening inom Afasiförbundet som arbetar för att förbättra villkoren för personer med språkstörning samt deras anhöriga och närstående. Utgångspunkten i arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Talknuten arbetar för att:
• sprida information och förändra attityder kring språkstörning
• personer med språkstörning får god sjukvård, habilitering och rehabilitering
• personer med språkstörning får rätt till skola, utbildning och arbete
• informera om rättigheter för personer med språkstörning och deras anhöriga
• påverka och skapa opinion i landsting/region så att personer med språkstörning, samt deras anhöriga och närstående får likvärdiga levnadsvillkor med övriga i samhället
• erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap
• ha en dialog och erfarenhetsutbyte med profession inom området
• följa forskning inom området

Kontaktuppgifter till Talknutens handläggare är:

telefon 08-545 663 64
epost: talknuten@afasi.se