Remissvar/skrivelser

Afasiförbundet/Talknuten arbetar aktivt med att skriva remissvar på de remisser som kommer från departement som på berör målgruppen språkstörning direkt eller indirekt.

Genom att besvara remisser och skriva skrivelser försöker Afasiförbundet/Talknuten uppmärksamma språkstörning och deras anhörigas behov och därmed synliggöra att målgruppen finns.

Nedan finns länkar till ett axplock av de skrivelser och remissvar som Afasiförbundet/Talknuten har lämnat genom åren.

Remissvar och skrivelser

Yttrande Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sex och samlevnad i lärarutbildningen (U2020/00176/UH)
Yttrande remisspromemoria – om behörighet att undervisa i specialskolan U2018/0429/S
Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) Avsnitt 8.2
Remissvar Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)
Remissvar En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)
Remissvar angående På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik, SOU 2016:59
Remissvar angående Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildning för vissa funktionsnedsättningar, SOU 2016:46
Talknutens remissvar i samarbete med Riksförbundet DHB om Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram
Talknutens svar på Skolverkets remiss om Allmänna råd
Remissvar angående teckenspråk i Specialskolan
Remissvar angående Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet
Remissvar angående Likvärdig utbildning för riksgymnasial utbildning
Remissvar en hållbar lärarutbildning
Talknuten remissvar gällande Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp
Remissvar om en Flexibel skolstart