Nordiskt samarbete

Afasiförbundet i Sverige samarbetar med motsvarande organisationer i Norge, Finland, Island och Färöarna. Tillsammans bildar vi Nordic Aphasia Association.

Samarbetet har pågått mellan några av länderna sedan mitten på 1990-talet men har de senaste åren utökats med Island och Färöarna. Ordförandeskapet alterneras mellan de olika länderna. Från och med september 2018 till 2020 har Finland ordförandeskapet. Därefter tar Island, Färöarna, Norge och Sverige vid.

Genom åren har ett stort fokus legat på kommunikativ rehabilitering för personer med afasi men också på andra samhälls- och delaktighetsfrågor. Möten för att driva det intressepolitiska arbetet har till stora delar finansierats med stöd från Nordens Välfärdscenter, www.noricwelfare.org

Ge tid-film

Inför Afasidagen 2020 har en film på temat Ge tid tagits fram under ledning av finska Aivoliitto. Filmen går att se på Finlands, Islands, Färöarnas, Norges och Sveriges sociala medier och webbsidor. Länk till filmen 

Afasi-rehabilitering

En plan för hur afasi-rehabilitering bör se ut och utformas arbetades fram inom det nordiska samarbetet i början av 2000-talet. Planen har uppdaterats genom åren.

År 2014 uppmärksammades den Nordiska Afasidagen genom en nordisk kampanj som pågick samtidigt på centrala platser i huvudstäderna. Ett kort med en text om afasi delades ut till förbipasserande för att uppmärksamma vad afasi är och innebär.

Under 2017 gjorde länderna inom det nordiska afasi-samarbetet en gemensam aktion och skrev till ansvariga statsråd/ministrar i respektive land om bristerna i den kommunikativa rehabiliteringen. Arbetet föregicks av en kartläggning inom respektive land. Det finns givetvis nationella och lokala skillnader men gemensamt är det för lite kommunikativ rehabilitering med logoped som erbjuds personer med afasi.

Digital delaktighet

Under 2018 fokuserar det nordiska samarbetet på frågan om digital delaktighet. I samtliga länder har allt fler samhällstjänster digitaliserats. För många med afasi eller andra kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar har det inneburit att det blivit allt svårare att göra saker på egen hand. Det kan gälla allt från att beställa läkartider och medicin, till att beställa biljetter och köpa mat.

Samtidigt har den personliga servicen monterats ned. När personlig service finns att tillgå tas ofta en särskild avgift ut som måste bekostas av den enskilde.

Nordic Aphasia Association arbetar för:

  • Att digitala tjänster ska få universell utformning och utvecklas så att fler personer med kommunikativa- och kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna använda den.
  • Att personlig service ska erbjudas samt vara avgiftsfri.
  • Att olika former av fullmaktssystem ska vara enkla samt säkra att använda. Exempelvis ska det vara möjligt att begränsa fullmakten till att gälla vissa delar av en digital tjänst.

Flyer om digitalisering

En flyer om digitalisering har tagits fram och översatts till samtliga deltagande länders språk. Nedan kan du ladda ned och läsa flyern på olika språk.

Sverige
Norge
Finland
Danmark
Island
Färöarna

Historik

Nordiska Afasirådet firade 20-års jubileum år 2014. I samband med det togs en jubileumsskrift fram som beskriver framväxten av det Nordiska Afasirådet.

Länk till Nordiska Afasirådets jubileumsskrift – en historik

Kontakt

Organisationerna i Nordic Aphasia Association har webbsidor och/eller finns även i sociala medier.

Afasiförbundet i Sverige, www.afasi.se
Afasiförbundet i Norge, www.afasi.no
Aivoliitto i Finland, www.aivoliitto.fi
Heilaheill på Island, www.heilaheill.is
Heilafelagið på Färöarna,  https://www.facebook.com groups/193441641023004

Länk till Hjernesagen i Danmark som år 2020 valde att gå ur det nordiska afasi-samarbetet, www.hjernesagen.dk