Samarbeten

Afasiförbundet samarbetar med andra organisationer och aktörer för att utbyta erfarenheter, kunna skapa en bredare opinion och för att kunna erbjuda medlemmar fler möjligheter.

Funktionsrätt Sverige

Genom medlemskap och samverkan i Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) kan Afasiförbundet föra fram funktionshinderspolitiska frågor av en mer övergripande karaktär. Frågor som på olika sätt berör människor med afasi eller språkstörning/DLD och deras anhöriga.
Länk till Funktionsrätt Sverige

Hjärnskadeförbunden

I “Hjärnfyran” samarbetar Afasiförbundet med Stroke-riksförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP kring gemensamma frågor inom hjärnskadeområdet.  Samarbetet äger rum på riksnivå, liksom på läns- och lokalnivå.

Studieförbundet Vuxenskolan, SV

Afasiförbundet är medlem i Studieförbundet Vuxenskolan
och samarbetar främst kring studieverksamheten som har stor betydelse för medlemmarnas kunskapsinhämtande.

Länk till Studieförbundet Vuxenskolan 

Folkhögskolor med afasikurser

Förbundet samarbetar med ett antal folkhögskolor, när det gäller såväl korta som långa kurser för personer med afasi. På kurserna får eleverna möjlighet att träna upp sin kommunikationsförmåga och inhämta nya kunskaper. Varje år ordnas en gemensam konferens där aktuella frågor diskuteras.
Länk till folkhögskolor med afasikurser

Svenska Logopedförbundet

Logopeder är en viktig yrkesgrupp för personer med afasi eller språkstörning. Förbundet har ett samarbete med Svenska Logopedförbundet för att tillsammans arbeta för att personer med afasi eller språkstörning ska få en god rehabilitering.
Länk till Svenska Logopedförbundet

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

Arbetsterapeuter är också en viktig yrkesgrupp för personer med afasi. Förbundet ingår i en samrådsgrupp.
Länk till Förbundet Sverige Arbetsterapeuter

Nordic Aphasia Association

Nordic Aphasia Association eller Nordiska Afasirådet (NAR) är ett samarbetsorgan för nordiska medlemsorganisationer. Tillsammans arbetar vi intressepolitiskt för personer med afasi och deras anhöriga.

Länk till mer information om det nordiska samarbetet och medlemsorganisationerna 

Logga AIAInternationellt samarbete, Association Internationale Aphasie, AIA

AIA är en medlemsorganisation för europeiska samarbeten där Afasiförbundet är medlem.

Länk till AIA:s webbplats