Afasiförbundets historia

I början av 70-talet startades den första studiegruppen i språklig stimulering för personer med afasi.

I studiegrupperna träffades anhöriga som då upptäckte att de hade mycket gemensamt. Intresset för att bilda en afasiförening utvecklades och år 1974 bildades den första afasiföreningen i Stockholms län.

Afasiförbundet bildas 1981

Åren därefter kom fler länsföreningar till och tillsammans arbetade föreningarna intensivt med att skapa ett riksförbund. Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet, bildades 1981. Det är den andra afasiorganisationen i världen att bildas. Först ut var Finland.

Afasiförbundet fick organisationsstöd första gången 1982. År 1987 fanns det en länsförening i varje län och 34 lokalföreningar med cirka 4500 medlemmar.

Utveckling av verksamhet

Afasiförbundet tog initiativ till att ordna kurser för yngre personer med afasi på folkhögskolor. Idag finns det afasilinjer och kortare afasikurser på några folkhögskolor runt om i landet.

Talknuten bildas 1990

1990 bildades föreningen Talknuten, som från början var en förening för föräldrar till barn med språkstörning men nu arbetar för barn, unga och vuxna med språkstörning/DLD och deras anhöriga. Talknuten är all Afasiförbundets verksamhet kring språkstörning/DLD på riks, region och lokalnivå.

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet bedrev Afasiförbundet två Arvsfondsprojekt inom Talknuten-verksamheten.

Mötesplats Afasi startar 1992

Projekt via Allmänna Arvsfonden startades 1992 om datorstyrd språkträning för personer med afasi. Det resulterade i att föreningarna startade Prova-på-rum där medlemmar kunde få språkträning genom anpassade dataprogram. Idag har Prova-på-rummen utvecklats till Mötesplats Afasi som finns på ett 50-tal orter i landet.

Samarbete med andra

Afasiförbundet har sedan det startade, och även innan när det var en förening, samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan.

Att ha ett nära samarbete med logopeder har alltid varit och är fortfarande viktigt för Afasiförbundet och afasiföreningarna.

För att driva intressepolitiska frågor i ett större sammanhang inom funktionshinderrörelsen blev Afasiförbundet tidigt medlem inom Funktionsrätt Sverige.

Afasiförbundet har ett samarbete med andra förbund i norden genom Nordiska Afasirådet och internationellt. internationellt genom AIA (Association International Aphasia).

Tillsammans med Strokeförbundet, Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP har Afasiförbundet bildat ”Hjärnfyran”. Förbunden samarbetar i gemensamma frågor både på riks-och lokalnivå.

Afasidagen den 10 oktober

Det Nordiska Afasirådet (NAR) tog år 2007 beslut om en årlig afasidag den 10 oktober. Då sprider Afasiförbundet och afasiföreningarna information om afasi och påverkar politiker i frågor som är viktiga för personer med afasi och anhöriga.

Text hämtad från ”Jubileumsskrift för Afasiföreningen i Stockholms län 40 år” av Ellen Bergström och Viveca Besserdich. Jubileumsskriften kan beställas via e-post från Afasiföreningen i Stockholms län för 20 kronor plus porto.
afasi@afasicenter.se

Länk till Nordiska Afasirådets jubileumsskrift – historik

Mer information om funktionshinderrörelsens historia finns på Handikapphistoriska föreningen på www.hhf.se.