Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning och deras anhöriga. 

Talknuten är den verksamhet inom Afasiförbundet som arbetar för att förbättra villkoren för personer med språkstörning och deras anhöriga. Utgångspunkten i arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Talknuten arbetar för att:

• Sprida information och förändra attityder kring språkstörning.
• Personer med språkstörning får god sjukvård, habilitering och rehabilitering.
• Personer med språkstörning får rätt till skola, utbildning och arbete.
• Informera om rättigheter för personer med språkstörning och deras anhöriga.
• Påverka och skapa opinion i landsting/region så att personer med språkstörning, samt deras anhöriga får likvärdiga levnadsvillkor med övriga i samhället.
• Erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.
• Ha en dialog och erfarenhetsutbyte med profession inom området.
• Följa forskning inom området


Du är välkommen att kontakta Talknuten via:

e-post: talknuten@afasi.se
telefon: 08-545 663 60

Bli medlem (länk)